Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Czasopismo ukazuje się od roku 2002, początkowo nieregularnie, a od 2010 roku jako półrocznik. Poszczególne tomy zwierają artykuły pracowników Instytutu Nauk Ekonomicznych i Informatyki PWSZ w Płocku oraz naukowców z innych uczelni, zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Pismo ma stałą strukturę i zostało podzielone na trzy działy tematyczne:
1. Ekonomia, Zarządzanie i Finanse
2. Polityka Regionalna i Rolnictwo
3. Współpraca Międzynarodowa.

Problematyka podejmowana przez autorów artykułów dotyczy szerokiego spektrum zagadnień ekonomicznych, społeczno-ekonomicznych, a także z dziedzin pokrewnych, prezentowanych od strony teoretycznej jak i praktyki gospodarczej.

The bulletin has been published since 2002, initially on regular basis and since 2010 as a biennial. Sequential volumes contain articles of employees of the Institute of Economic Sciences and Computer Science from PWSZ higher school in Plock and from other universities both from Poland and from abroad.

The bulletin has a permanent structure and it has been divided into three thematic sections as follows:
1.Economics, Management and Finance
2.Regional Policy and Agriculture
3.International Cooperation

The issues taken by the authors of articles cover a wide spectrum of economic, socio-economic as well as in related fields, presented from both a theoretical and practical economy.

Wersją pierwotną czasopisma jest wydanie papierowe. Od numeru 9. Redakcja zamieszcza na stronie internetowej wersję pełnotekstową czasopisma. 

Czasopismo „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne” otrzymało 5 punktów w wykazie czasopism naukowych (lista B) zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 roku. Punktacja MNiSW 2014: 3 pkt. Czasopismo jest też indeksowane w Index Copernicus (ICV 2015: 49.79, ICV 2014: 35.32, ICV 2013: 3.59) oraz BazEkon i CEJSH.

Streszczenia opublikowanych prac są dostępne 'online' w międzynarodowej bazie danych 'The Central European Journal of Social Sciences and Humanities' http:// cejsh.icm.edu.pl

 

Działy

Articles

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Polityka Open Access

Czasopismo „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne” jest udostępniane na zasadach Open Access.
Wszelkie treści naukowe zawarte w niniejszym czasopiśmie są rozpowszechniane na zasadzie wolnego, bezpłatnego, powszechnego i szybkiego dostępu do publikacji elektronicznych.
Użytkownik ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać i cytować zawartość czasopisma.
Czytelnik korzysta z zawartości czasopisma bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu szacunku dla praw autorskich.