EWOLUCJA TRADYCYJNYCH KONCEPCJI HANDLU ZAGRANICZNEGO W TEORII EKONOMII

Zbigniew Klimiuk

Abstrakt


DOI 10.19251/ne/2016.24(1)

Streszczenie:
W klasycznej teorii ekonomii przyjmowano stan pełnego zatrudnienia na rynku
pracy, a powiązania między krajami za pośrednictwem handlu zagranicznego
były przede wszystkim związkami dokonujacymi się poprzez mechanizm
cen. W teorii postkeynesowskiej natomiast relacje między gospodarkami były
przede wszystkim oddziaływaniami poprzez zmiany poziomu dochodu i zatrudnienia
podczas, gdy od związków cenowych całkowicie lub prawie całkowicie
abstrahowano. Stad też w mechanizmie przenoszenia koniunktury
w koncepcji „dochodowej” ceny przyjmowano za dane (stała) podczas, gdy
zmiennymi byli dochód narodowy, zatrudnienie, eksport i import. Natomiast
w mechanizmie „cenowym” stałymi były poziom produkcji, zatrudnienia
i dochodu, a parametrami zmiennymi ceny (koszty, płace, stopa procentowa).
Można generalnie przyjąć, iż mechanizm przenoszenia koniunktury z jednego
kraju do drugiego przedstawiony jest w literaturze ekonomicznej jako mechanizm
zależności, które występują między głównymi elementami i wielkościami
układu gospodarczego każdego z nich: zatrudnienie, dochód narodowy i ceny.
Funkcje tego mechanizmu spełniają szeroko rozumiane obroty zagraniczne.
Podstawowe różnice występujące między poszczególnymi wyjaśnieniami polegają
na tym, że o ile w wyjaśnianiu pierwszym (dochodowym) wielkościami
zmiennymi są poziom zatrudnienia i dochodu (a w związku z tym wielkość
obrotów zagranicznych) podczas, gdy ceny przyjmowane są za wielkość daną
(stałą), to w wyjaśnieniu drugim jest odwrotnie. Tutaj danymi (stałymi) są zatrudnienie
i dochód, natomiast wielkością zmienną są ceny.
Słowa kluczowe: handel zagraniczny, eksport, import, klasyczne teorie handlu
zagranicznego, keynesowskie i postkeynesowskie teorie handlu zagranicznego,
mnożnik inwestycyjny, teorie przenoszenia koniunktury, teoria cenowa
i dochodowa.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

• Cappock Josepf D. 1962. International Economic Instability. New York.

• Carr Edward. 1961. International Relations Between the Two Word Wars 1919-

-1939. London.

• Day Albert C. 1958. International Propagation of price Changes. Outline of Monetary

Economics. New York.

• Estey James Arthur. 1957. Cykle koniunkturalne. Warszawa.

• Fisher Irving. 1934. Are Booms and Depressions Transmitted Internationally.

Through Monetary Standards. London.

• Haberler Gottfried. 1955. A Survey of International Trade Theory.

• Haberler Gottfried. 1946. Prosperity and Depression. New York.

• Haberler Gottfried. 1935. “Systematyczna analiza teorii cyklu koniunkturalnego”.

Ekonomista tom IV.

• Hamberg Daniel. 1957. The International Spread of Business Cycles. New York.

• Harris Ethan S. 1957. International and Interregional Economics. Mc Graw Hill.

• Harrod Roy Forbes. 1946. International Economics. London.

• Harrod Roy Forbes. 1958. International Economics. London.

• Harrod Roy Forbes. 1945. International Trade and Domestic Employment. New

York.

• Johnson Harry Gordon. 1958. International Trade and Economic Growth. London.

• Kalecki Michał. 1986. Teoria dynamiki gospodarczej. Warszawa.

• Keynes John Maynard. 1933. „National-Selfsufficiency”. Yale Review July.

• Keynes John Maynard. 1958. Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza.

Warszawa.

• Kindleberger Charles P. 1956. The Terms of Trade. New York.

• Krynicki Jan. 1958. Problemy handlu zagranicznego Polski. Warszawa: PWN.

• Kurihara Kenneth. 1956. Introduction to Keynesian Dynamics. London.

• Lange Oskar. 1928. Koniunktura w Polsce w latach 1923-1927. Kraków.

• Lewin James V. 1960. The Export Economies. Harward.

• Lewis William Arthur. 1985. Wzrost i wahania cykliczne. Warszawa.

• Lipiński Edward. 1938. Koniunktura a stosunki z zagranicą. W Encyklopedia

Nauk Politycznych. Warszawa.

• Luksemburg Róża. 1922. Die Akumulation des Kapitals. Berlin.

• Machlup Fritz. 1943. International Trade and the National Income Multiplier.

London.

• Marchwiński Andrzej. 1938. Współczesny handel międzynarodowy. W Encyklopedia

Nauk Politycznych. Warszawa.

• Marcus Edward. 1954. Canada and International Business Cycle 1927-1939.

New York.

• Meade James Edward. 1951. The Balance of Payments. London.

• Meade James Edward. 1955. Trade and Welfare. London.

• Mekler Albert. 1958. The theory of International Trade. London.

• Mill John Stuart. 1865. Principles of Political Economy. London.

• Misala Józef. 2009. Historia rozwoju teorii i polityki konkurencyjności międzynarodowej.

Warszawa.

• Morgan Thomas. 1960. Trends in Terms of Trade and their Repercussions on Primary

Producers. W International Trade Theory in a Developing World. New York.

• Morgenstern Oskar. 1959. International Financial Transactions and Business

Cycles. Princeton.

• Nurkse Ragnar. 1953. Problems of capital formation in underdeveloped countries.

Oxford.

• Ohlin Bertil Gotthard. 1933. International and Interregional Trade. London.

• Ricardo David. 1957. Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania. Warszawa.

• Robinson Joan. 1947. Walka z bezrobociem. Warszawa- Łódź.

• Sachs Ignacy. 1963. Handel zagraniczny a rozwój gospodarczy. Warszawa: PWE.

• Salant William A. 1949. Foreign Trade Policy in the Business Cycle. W Readingus

in the Theory of International Trade. New York.

• Seifert Teofil. 1932. Polskie i zagraniczne instytucje popierania eksportu. Lwów.

• Sokołów Dimitr. 1959. Cykl koniunkturalny. W Mała Encyklopedia Ekonomiczna.

Warszawa.

• Sulmicki Paweł. 1958. Cykl gospodarczy w kapitalizmie. W Mały Słownik Ekonomiczny.

Warszawa.

• Taussig Frank. 1927. International Trade. New York.

• Viner Jacob. 1952. International Trade and Economic Development. New York.

• Visine Francois. 1953. La transmission des fluctuations economiques par la commerce

exterieur. Libraire Armand Colic.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.