TURYSTYKA W DOBIE GLOBALIZACJI I INTERNACJONALIZACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Włodzimierz Kędizorek, Eliza Różycka

Abstrakt


DOI 10.19251/ne/2016.24(3)

Streszczenie:
Turystyka w epoce globalnej i regionalnej gospodarki, stanowi dobry przykład
ilustrujący wpływ otwartych rynków w na rozwój nowych gałęzi, które pojawiły
się w ciągu ostatnich 50 lat oraz ekspansję firm działających w ustabilizowanych
warunkach.
W artykule przedstawiono dane statystyczne, które potwierdzają dynamiczny
rozwój turystyki pod wpływem zachodzących przemian w gospodarce światowej,
a związanych z liberalizacją i powiększeniem się rynków, które poprzednio
ograniczały się do gospodarek narodowych.
Druga część artykułu rozważa przyczyny rozwoju turystyki w świetle międzynarodowej
teorii wymiany ekonomicznej. Turystyka międzynarodowa jest
częścią składową wymiany międzynarodowej, w związku z czym przyczyn jej
rozwoju winno się poszukiwać w ogólnej teorii międzynarodowych stosunków
gospodarczych.
Rozwój ruchu turystycznego wykracza poza obrót usługami i migracje ludności.
Na międzynarodowe przepływy gospodarcze składają się: międzynarodowy
handel produktami materialnymi, międzynarodowy handel usługami
(w tym m.in. usługi turystyczne czy też transport pasażerski), międzynarodowy
przepływ kapitału, międzynarodowy samoistny ruch ludzi, międzynarodowy
przepływ wiedzy technicznej. Turystyka generuje bowiem przepływ
towarów, pod postacią zakupów indywidualnych oraz importu na potrzeby
rozwoju tej branży, przepływ kapitału - vide działalność korporacji transnarodowych.
Znaczna część innowacji ulega też szybkiemu upowszechnieniu
dzięki popularności, jaką zdobyły wśród uczestników ruchu turystycznego.
Odnosi się to np. do aplikacji mobilnych, systemów rezerwacji komputerowej
czy kart płatniczych.
Czynniki rozwoju międzynarodowej wymiany turystycznej mogą zostać zidentyfikowane
analogicznie do czynników rozwoju międzynarodowej wymiany
handlowej. Ze względu na ich transgraniczny charakter turystyka jest
w stanie szybciej niż inne obszary gospodarki wykorzystać zalety integracji
międzynarodowej, jednak pod warunkiem, że jej ekspansja przebiega w warunkach całkowitej swobody wolnej od rozwiązań protekcjonistycznych.

Turystyka przynosi analogiczne korzyści do opisanych w tradycyjnych teoriach
handlu międzynarodowego, a mianowicie korzyści z wymiany i zalety
specjalizacji. Otwarta wymiana turystyczna generuje korzyści ekonomiczne:
względne zmiany ceny, wzrost i dywersyfikację produkcji, podnosi jakość
świadczonych usług przy znacznie niższych kosztach.
Słowa kluczowe: międzynarodowa turystyka w kontekście gospodarki światowej,
międzynarodowe przepływy w gospodarce i ich wpływ na turystykę,
czynniki rozwoju turystyki,


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

• Balcerowicz Leszek. 1987. Międzynarodowe przepływy gospodarcze. Warszawa:

PWN

• Budnikowski Adam. 2006. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa:

PWE

• Dziedzic Tomasz, Łopaciński Krzysztof, Saja Andrzej, Szegidewicz Jerzy. 2009.

Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na stan i perspektywy rozwoju sektora

turystyki w Polsce. Warszawa.

• Czarny Elżbieta. (2002). Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego. Warszawa:

SGH

• Kachniewska Magdalena. 2010. Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa

hotelowego. Warszawa: Oficyna wydawnicza SGH

• Kachniewska Magdalena, Nawrocka Elżbieta, Pawlicz Adam. 2012. Globalizacja

i internacjonalizacja działalności turystyczne. W Rynek Turystyczny. Ekonomiczne

zagadnienia turystyki, red. Magdalena Kachniewska, Elżbieta Nawrocka,

Agnieszka Niezgoda, Adam Pawlicz .Warszawa: Wolters Kluwer business.

• Panasiuk Aleksander. (2007). Ekonomika Turystyki. Warszawa: PWN

• Rymarczyk Jan. (2006). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: PWE

• UNWTO (2014). Tourism Highlights. 2014 Edition

• Turner Lindsay, Reisinger Yvette, Witt Stephen. (1998). Tourism Demand Analysis

Using Structural Equation Modeling. Tourist Economics, no. 4, s. 301-323

[za:] Panasiuk Alaksander. (2007). Ekonomika Turystyki. Warszawa: PWN

• [www 1] http://www.dw.de/ebola-zapa%C5%9B%C4%87-na-afryka%C5%-

skim-rynku-turystycznym/a-18034565 (stan na 17.05.2015r.)

• [www 2] http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1191539.html (stan na: 17.05.2015 r.)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.