KAPITAŁ WŁASNY JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Jacek Grzywacz, Mariusz Lipski

Abstrakt


DOI 10.19251/ne/2016.24(8)

Streszczenie:
Obserwowana w ostatnich latach niestabilność otoczenia oraz przyspieszenie procesów
gospodarczych powodują, że przedsiębiorstwa - chcąc się rozwijać – zmuszone
są do elastyczności w swojej działalności. W kontekście tym szczególnie istotną rolę
odgrywa umiejętność właściwego doboru źródeł finansowania oraz zdefiniowania
poziomu kapitału własnego w przedsiębiorstwie, który z jednej strony będzie w stanie
zapewnić jednostce gospodarczej stabilność finansową, zaś z drugiej zaoferuje
atrakcyjną stopę zwrotu jej właścicielom. W związku z powyższym, w oparciu
o dane finansowe spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
w ramach indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 za lata 2010–2015, autorzy
dokonali analizy skali oraz uwarunkowań wykorzystania kapitału własnego w finansowaniu
działalności (aktywów) przez przedsiębiorstwa w Polsce.
Słowa kluczowe: kapitał własny, wskaźnik kapitałowy, przedsiębiorstwo, aktywa
ogółem.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Summary

Being observed in the recent years environment’s instability and acceleration

of the economic processes cause that companies are enforced to be flexible, if

they want to develop. In this context especially important role is played by ability

of the correct sources of financing selection and setting level of equity in

a company, which on the one hand will allow the entity to ensure financial stability,

and on the other hand will offer attractive rate of return for the owners.

In consequence, based on financial data of entities listed on the Warsaw Stock

Exchange within WIG20, mWIG40 and sWIG80 indexes for the years 2010-

, authors investigated level and conditions of equity usage in assets financing

by companies in Poland.

Keywords: equity, equity ratio, company, total assets.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.