DOBÓR ZASAD AMORTYZACJI,A OPTYMALIZACJA NADWYŻKI FINANSOWEJ I JEJ WPŁYW NA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

Mariola Szewczyk-Jarocka

Abstrakt


DOI 10.19251/ne/2016.24(9)

Streszczenie
Konkurencja stanowi fundamentalną rolę we wzroście gospodarek, jak również
stanowi zasadniczy element wpływający na dynamikę i postęp społeczno
– ekonomiczny. Przedsiębiorstwa starają się konkurować zarówno na rynku
krajowym, jak i międzynarodowym. Polscy przedsiębiorcy przedstawiają szereg
postulatów, które powinny być uwzględnione i wprowadzone w życie,
a pomogłyby one sprostać przedsiębiorczości. Inwestorzy proponują między
innymi zmniejszenie obciążeń podatkowych, a w szczególności dalsze upowszechnienie
metod amortyzacji przyspieszonej i złagodzenie warunków
możliwości jej stosowania.
Badania własne przedstawione w referacie mają na celu przedstawienie amortyzacji
środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w świetle
prawa podatkowego i bilansowego, a kształtowanie się nadwyżki finansowej
(zysk netto + amortyzacja) i jej powiązania z konkurencją.
Słowa kluczowe: nadwyżka finansowa, amortyzacja, zysk netto, konkurencja


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Summary

Competition constitutes a fundamental role in the growth at economies as well

as a basic element that influences the dynamic and social – economic progress.

Enterprises try to compete on both the domestic and the international markets.

Polish entrepreneurs make a number of demands which should be taken into

consideration and brought into effect, and as a result they would support managing

entrepreneurship.

Investors propose, among other things, reducing tax burdens especially further

dissemination of summary depreciation methods and liberation, of conditions

of their possible application.

Self – research presented in this paper aims at showing the depreciation of

fixed assets together with non – financial and legal value in the light of tax and

balance law, and the forming of financial surplus (net profit + depreciation)

along with its connections with competition.

Key study: financial surplus, depreciation, net profit, competition.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.