MECHANIZM FINANSOWANIA EDUKACJI WYŻSZEJ W FINLANDII – UJĘCIE PRZEKROJOWE

Jolanta Buczek

Abstrakt


DOI 10.19251/ne/2016.24(13)

Streszczenie
Niniejszy artykuł skupia się na najważniejszych zmianach zachodzących obecnie
w finansowaniu fińskich uczelni w zakresie poziomu, struktury i mechanizmów
alokacji środków płynących z budżetu centralnego. Przeprowadzoną
analizę oparto na danych zastanych (Eurostat). Opracowanie rozpoczyna analiza
danych zastanych z zakresu demografii, liczby uczelni wyższych i studentów
do nich uczęszczających. Dalej następuje opis ewolucji systemu
finansowania szkół wyższych. Kolejny podrozdział skupia się na prezentacji
celów stawianych przed sektorem edukacji wyższej, analizie głównych dochodów
uczelni oraz identyfikacji obecnie stosowanych mechanizmów dystrybucji
środków publicznych i sposobów ich alokacji. Dalsza część opracowania
ogniskuje się na zagadnieniach związanych z programami wsparcia studentów
i ich rodzin oraz opłat za studia. Na zakończenie przedstawiono obszary
działalności uczelni, które podlegają ocenie przez powołane do tego specjalne
agencje rządowe.
Słowa kluczowe: edukacja wyższa, mechanizmy finansowania, Finlandia


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Altbach Philip G., Reisberg Liz, Rumbley Laura E. 2009. Trends in global higher

education. Tracking and academic revolution. Executive summary. A report

prepared for the UNESCO 2009 World Conference on Higher Education. Paris.

UNESCO [www 1] http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001831/183168e.pdf

(dostęp: 15 marca 2015).

De Boer Harry, Jongbloed Ben. (et al.) 2014. Performance-based funding and

performance agreements in fourteen higher education systems. Draft, , [www 2]

http://doc.utwente.nl/93619/1/PBF%20and%20PA%20MOCWdec2014.pdf (dostęp:

marca 2015).

De Boer Harry, Jongbloed Ben. (et al.) 2015. Performance-based funding and

performance agreements in fourteen higher education systems, [www 3] http://

www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2015/03/01/performance-

based-funding-and-performance-agreements-in-fourteen-higher-education

-systems.html (dostęp: 22 marca 2015).

De Boer Harry, Jongbloed Ben. (et al.) 2010. Progress in higher education reform

across Europe, Funding reform, Volume 3: Rates of return survey and funding

fiches, [www 4] http://doc.utwente.nl/88694/1/FUN%20vol%203%20Rates%20

of%20return%20survey%20and%20funding%20fiches.pdf (dostęp: 15 marca

.

Denek Kazimierz. 2011. Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Dydaktyka

akademicka i jej efekty. Poznań: WSPiA.

Denek Kazimierz. 2012. Transformacje systemowe szkolnictwa wyższego, [www

https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/6038/1/Transformacja

-M-E-K-2012.pdf (dostęp: 25 marca 2015).

Dziedziczak-Fołtyn, Agnieszka. 2014. Recepcja przemian instytucji szkoły wyższej

– szkic o dwóch formacjach w dyskursie naukowym, [www 6] https://repozytorium.

amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/12069/1/CPP_RPS_vol.82_Dziedziczak

-Foltyn.pdf (dostęp: 15 marca 2015).

Education at a Glance 2014: OECD Indicators (2014), OECD Publishing, [www 7]

http://dx.doi.org/10.1787/eag-2014-en (dostęp: 11 maja 2015).

European Commission 2012. Europe 2020 target: tertiary education attainment. ,

[www 8] http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/28_tertiary_education.pdf

(dostęp: 11 maja 2015).

Higher education governance in Europe. Policies, structures funding and academic

staff (2008). EURYDICE, [www 9] http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/

documents/thematic_reports/091EN.pdf (dostęp: 15 kwietnia 2015).

Knight Jane, DeWit Hans. 1995, Strategies for internatiolisation of higher education.

Historical and conceptual perspectives, [www 10] http://www.uni-kassel.de/

wz1/mahe/course/module6_3/10_knight95.pdf (dostęp: 20 maja 2015)

Kwiek Marek. 2010, Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje

polityki edukacyjnej w Europie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kwiek Marek. 2014, Reformy edukacji wyższej w Republice Czeskiej – w obszarze

finansowania szkół wyższych. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych (niepublikowany

raport).

Kwiek Marek. 2015, Uniwersytet w dobie przemian. Europejska perspektywa porównawcza.

Warszawa: PWN.

Maj-Solarz Dominika 2010. Fiński system szkolnictwa wyższego. Wątek: reforma

systemu, [www 11] http://szkolnictwowyzsze.pl/wp-content/uploads/2014/06/

FI%C5%83SKI-SYSTEM-SZKOLNICTWA-WY%C5%BBSZEGO_reforma-

pdf (dostęp: 11 maja 2015).

Marshall Gordon. (Ed.), 2005. Słownik socjologii i nauk społecznych. Warszawa:

Wydawnictwo Naukowe PWN.

Musiał Kazimierz. 2014, Reformy edukacji wyższej w Finlandii – w obszarze finansowania

szkół wyższych. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych (niepublikowany

raport).

National student fee and support system in European higher education 2014/15.

Eurydice, [www 12] http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/

facts_and_figures/fees_support.pdf (dostęp: 11 czerwca 2015).

Piketty Thomas. 2015, Kapitał XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki

Politycznej.

Ratajczak Marek.1999. „Współpłatność za studia wyższe – koszty i korzyści”.

Polityka Społeczna 5-6: 10-15.

Sen Amartya. 2002, Rozwój i wolność. Warszawa: Zysk i S-ka.

Sztompka Piotr. 2004. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo

Znak.

Trow Martin. 1973. Problem In the Transition from Elite to Mass Higher Education,

Carnegie Commission on Higher Education, Berkley, [www 13] http://files.

eric.ed.gov/fulltext/ED091983.pdf (dostęp: 23 maja 2015).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.