PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA – POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZE STUDENTÓW

Dariusz Wyrwa, Mirosław Sołtysiak

Abstrakt


DOI 10.19251/ne/2016.24(18)

Wprowadzenie

 


Przedsiębiorczość akademicka stanowi ważny aspekt, na który zwracają
uwagę różne instytucje realizujące programy, mające podnosić konkurencyjność
polskiej gospodarki. Rosnący nacisk na rozwój gospodarki opartej na wiedzy
sprawił, że zaczęto poszukiwać różnych rozwiązań, które mają doprowadzić do
podniesienia poziomu współpracy pomiędzy nauką a jednostkami gospodarczymi.
Zakłada się, że przedsiębiorczość akademicka jest jednym z kierunków rozwoju
umożliwiającym to zbliżenie.
Obecnie często stosuje się podejście do definiowania pojęcia przedsiębiorczości
akademickiej, zgodnie z którym utożsamia się ją z aktywnością w sferze
praktycznego wsparcia dla nowych firm powstałych na bazie know-how osób
związanych z badaniami naukowymi [Matusiak i Matusiak, 2007, s.159]. Często 

jako synonimów używa się takich pojęć jak przedsiębiorczość technologiczna czy
przedsiębiorczość innowacyjna. Powstające w jej ramach podmioty określa się
mianem technostarterów.
Przedsiębiorczość akademicka potocznie może być utożsamiana z wszelkiego
rodzaju zaangażowaniem różnych jednostek (placówek naukowych, pracowników
naukowych, doktorantów oraz studentów) w działalność gospodarczą,
która nie musi bazować na własności intelektualnej [Guliński, 2005, s.19].
W rozwoju przedsiębiorczości akademickiej niezależnie od znaczenia tego
pojęcia dużą rolę odgrywać mogą studenci oraz ich postawy przedsiębiorcze.
Zasadniczym celem artykułu jest prezentacja wyników badań postaw
przedsiębiorczych studentów Politechniki Rzeszowskiej, którymi objęte zostały
osoby studiujące na kierunkach technicznych i ekonomicznych. Istotne było zweryfikowanie,
czy ukończony kierunek może wpływać na te postawy.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

• Arent Anna, Walczyna Anna. 2014. Przedsiębiorczość studentów – wyniki badań

pilotażowych. W Region i edukacja a procesy rozwojowe, red. Ewa Bojar, Tomasz

Żminda, Jakub Bis. Lublin: Politechnika Lubelska.

• Cieślik Jerzy, Matusiak Krzysztof B., Guliński Jacek, Skala-Poźniak Agnieszka.

Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej. Poznań-Warszawa: PARP.

• Evans David S., Leighton Linda S. 1989. „Some Empirical Aspects of Entrepreneurship”,

American Economic Review No. 79: 519.

• Frankfort-Nachmias Chava, Nachmias David. 2001. Metody badawcze w naukach

społecznych. Poznań: Zysk i Spółka.

• Green Paper „Entrepreneurship in Europe”. 2003. European Commission, COM

(2003) 27 final, 21/01/2003.

• Jacek Guliński, Krzysztof Zasiadły. 2005. Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka

– światowe doświadczenia. Warszawa: PARP.

• Kraśnicka Teresa, Głód Grzegorz, Ludvik Ladislav, Peterkova Jindra. 2014.

„Uwarunkowania intencji przedsiębiorczych studentów uczelni ekonomicznych

Polski i Czech”. Przedsiębiorczość – Edukacja nr 10: 316.

• Kraśnicka Teresa. 2002. Koncepcje rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej

i pozaekonomiczne. Katowice: Akademia Ekonomiczna im. A. Adamieckiego.

• Long James E. 1982. „The Income Tax and Self-Employment”, National Tax Journal,

Vol. 35, No. 1: 35.

• Matusiak Krzysztof B., Matusiak Małgorzata. 2007. „Pojęcie i ekonomiczne znaczenie

przedsiębiorczości akademickiej”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,

„Ekonomiczne Problemy Usług” nr 8: 155.

• Nowak Stefan. 1973. Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych.

W Teoria postaw, red. Stefan Nowak, 17-88. Warszawa: PWN.

• Piecuch Teresa. 2010. Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa:

C. H. Beck.

• Piróg Danuta. 2014. „Uwarunkowania przedsiębiorczości absolwentów szkół

wyższych: założenia teoretyczne i stan rzeczywisty”. Przedsiębiorczość – Edukacja

nr 10: 306.

• Pocztowski Aleksy. 2004. Narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim kreujące postawy

przedsiębiorcze. W Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, red.

Marta Juchnowicz, 231-238. Warszawa: Poltext.

• Poznańska Krystyna. 2014. Przedsiębiorczość akademicka – cechy i znaczenie

w gospodarce światowej i polskiej. W Innowacyjność współczesnych organizacji.

Kierunki i wyniki badań, red. Teresa Kraśnicka, część II, 164-172. Katowice: Uniwersytet

Ekonomiczny w Katowicach.

• Say Jean-Baptiste. 1960. Traktat o ekonomii politycznej. Warszawa: PWN.

• Schumpeter Joseph. 1960. Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.

• Simons Robert. 1999. „How Risky is Your Company?”. Harvard Business Review

No. 3: 85.

• Studia wyższe - dla kogo, po co i z jakim skutkiem. Komunikat z badań BS/92/2013.

Warszawa: CBOS.

• The AUTM Briefing Book: 2015, Key issues in the technology transfer business.

Deerfield: AUTM.

• Timmons Jeffry A. 1990. New Venture Creation. Boston: Irvin.

• Zimbardo Philip G., Ruch Floyd L. 1998. Psychologia i życie, Warszawa: PWN.

• [www 1] http://aip.org.pl/, dostęp 22.03.2016.

• [www 2] Bezrobocie wśród polskich absolwentów poniżej średniej dla UE, http://

www.ibe.edu.pl/pl/o-instytucie/aktualnosci/573-bezrobocie-polskich-absolwentow,

dostęp 7.04.2016.

• [www 3] https://bdl.stat.gov.pl, dostęp 3.12.2016.

• [www 4] Flash Eurobarometer 354: Entrepreneurship in the EU and beyond. Country

report: Poland, p. 2, http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_354_nat_pl_

en.pdf, dostęp 4.12.2016.

• [www 5] Mawia Hajec, Czy wyższe wykształcenie jest nieużyteczne?, http://www.

rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.926, dostęp 10.04.2016

• [www 6] Łukasz Komuda, Bezrobotni z dyplomami, http://rynekpracy.org/wiadomosc/

html, dostęp 8.04.2016

• [www 7] http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.926, dostęp 10.05.2016.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.