WPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NA ZATRUDNIENIE I WYDAJNOŚĆ PRACY W POLSCE W LATACH 2007 – 2016

Jan Hybel

Abstrakt


DOI: 10.19251/ne/2018.28(1)

Streszczenie

Opracowanie przedstawia rozwój bezpo­średnich inwestycji zagranicznych w Pol­sce w latach 2007-2016 oraz ich wpływ na tworzenie miejsc pracy i zwiększenie produktywności pracy. W pierwszej jego części zawarto analizę poziomu dynami­ki i struktury BIZ oraz ich regionalnego rozmieszczenia. Natomiast w drugiej części przedstawiono wielkość i struk­turę zatrudnienia oraz produktywność pracy w przedsiębiorstwach z udziałem kapitału zagranicznego. Głównym wnio­skiem wynikającym z analizy jest stwier­dzenie o pozytywnym wpływie BIZ na zwiększenie zatrudnienia i poziomu wy­dajności pracy oraz o dużym ich zróżni­cowaniu regionalnym. Najwięcej miejsc pracy powstało w regionach silnych eko­nomicznie, głównie województwa: mazo­wieckie, wielkopolskie i śląskie.

 Słowa kluczowe: Bezpośrednie inwe­stycje zagraniczne, kapitał zagraniczny spółki z kapitałem zagranicznym, pracu­jący


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Chojna Jerzy. 2012. Miejsce podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce w 2010 – 2012. Raport roczny. Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

Dunning H. John. 2008. Multinational Enterprices and the Global Economy, UK. Edward Elgar Publishing, Cheltenhan.

Kojima Kiyoshi. 2011. Direct Foreign Investment A Japanese Model of Multina¬tional Business Operations. Routledge, London and New York. Vol 10.

Freitag-Mika Eliza. 2009. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki. Warszawa: PWE.

Pilarska Czesława. 2005. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii, Kraków: Wyd. Akademii Ekonomicznej.

Różański Jerzy. 2010. Przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce. Rozwój. Finanso¬wanie. Ocena. Warszawa: PWE.

Stawicka Magdalena Kinga. 2015. „Wspieranie bezpośrednich inwestycji zagra¬nicznych przez zachęty inwestycyjne w wybranych krajach europejskich.” Zeszy¬ty Naukowe UE w Katowicach, nr 214.

Umiński Stanisław. 2002. Znaczenie regionalnych inwestycji bezpośrednich dla Polski, Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.

Witkowska Janina. 2000. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rynek pracy w krajach przyjmujących – aspekty teoretyczne. Warszawa: Ekonomista nr 5.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.