LIKWIDACJA KWOT PRODUKCYJNYCH I JEJ WPŁYW NA CENY CUKRU W POLSCE

Henryk Wnorowski

Abstrakt


DOI: 10.19251/ne/2018.28(4)

Streszczenie

Produkcja cukru jest ważną częścią sek­tora rolno-spożywczego w Unii Europej­skiej, a także w Polsce. Jego rynek jest determinowany przez szereg czynników ekonomicznych, ale także regulacyjnych. 1 października 2017 roku została prze­prowadzona bardzo istotna zmiana regu­lacyjna, a mianowicie reforma regulacji rynku cukru, której głównym elementem jest zniesienie kwot produkcyjnych cukru oraz minimalnej ceny skupu buraków cukrowych. Stąd autor niniejszego arty­kułu, biorąc pod uwagę fakt, iż zniesione w tej dacie regulacje funkcjonowały w ra­mach Wspólnej Polityki Rolnej prawie pięćdziesiąt lat, stara się odpowiedzieć na pytanie o konsekwencje wprowadzonych zmian szczególnie dla cen cukru. Ponad wszelką wątpliwość, nowa rzeczywi­stość, w jakiej znaleźli się polscy produ­cenci cukru, a także plantatorzy buraka cukrowego, będzie dla nich wymagająca i będzie oznaczała dużą dynamikę zja­wisk rynkowych.

Słowa kluczowe: Cukier, ceny, światowy rynek cukru, kwoty produkcyjne, eksport cukru, import cukru


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura:

„Credit Agricole”. 2017. AGRO, Kwartalnik Agrobiznesu.

Gawryszczak Michał. 2017. Zniesienie kwot cukrowych, „Gazeta cukrownicza”, Związek Producentów Cukru w Polsce.

Ptak Aleksandra. 2017. Polski cukier śpi na bombie. „Rzeczpospolita”, 18.05.2017.

Ptak Aleksandra. 2017. Słodko-gorzka zagadka. Rzeczpospolita, 18.05.2017.

Szajner Piotr. 2017. Produkcja buraków cukrowych. [w:] Rynek cukru, stan i per¬spektywy, Piotr Szajner (red.), Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospo¬darki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy.

Wnorowski Henryk. 2014. “Assorted methods of making of pricing decisions in an enterprise”. Studies in Logic, Grammar and Rethoric Under the Auspices of the Polish Association for Logic and Philosphy of Science, Mechanisms and Methods of Decision Making nr 37(50).

[www 1] http://www.ers.usda.gov/data-products/surgar-and-sweeteners-yearbook -tables.aspx (dostęp: 17.04.2018)

Henryk Wnorowski


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.