ZMIANY SPOŁECZNO-EKONOMICZNE A KOMPETENCJE WSPÓŁCZESNEJ JEDNOSTKI

Walentyna Łozowiecka

Abstrakt


DOI: 10.19251/ne/2018.28(5)

Streszczenie

W artykule skupiono uwagę na tym, że wykorzystywanie modeli kompeten­cyjnych jest gwarantem dopasowania przygotowania zawodowego jednostki do wspołczesnych warunków pracy oraz zmian społeczno-ekonomicznych. Edu­kacja zawodowa na tych zasadach za­biezpiecza kształtowanie odpowiedniej wiedzy ekonomicznej, kompetencji per­sonalnych, zawodowych, społecznych, cyfrowych ( e-rozwój), g otowość p ra­cownika do efektywnego współdziałania, wszechstronnego, praktycznego przygo­towania, dotyczącego analizy wyników własnej pracy, określenia czynników konkurencyjności produkcji, usług z pro­jektowniem konkretnych rekomendacji. W stosowaniu nabytych kompetencji pra­cownik jest mobilny, elastyczny, z moty­wowany d o pracy, m a świadomość po­trzeby stałego rozwoju zawodowego.

Kluczowe słowa: zmiany społeczno-eko­nomiczne, globalizacja, personel, kompe­tencje, konkurencyjność


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Bocian Andrzej F. 2004. Rozwój regionalny a procesy globalizacji, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Głąbicka Katarzyna. 2001. Wybrane elementy rynku pracy, Warszawa.

Filipowicz Grzegorz. 2004. Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Warsza¬wa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Goleman Daniel. 1999. Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań: Media Ro¬dzina.

Kwiatkowski Stefan M. 2006. Standardy kwalifikacji zawodowych: rynkowe i szkolne, [w:] Szkoła a rynek pracy, red. Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski. Warszawa.

Łozowiecka Walentyna. 2006. „Problemy adaptacji zawodowej na współczesnym rynku pracy”, Problemy Profesjologii nr 1: 175-185.

Gerlach Ryszard. red. 1997. Dylematy edukacji zawodowej w końcu XX wieku, Bydgoszcz: WSP.

Tadeusz Oleksyn. 2006. Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Wiatrowski Zygmund. 2007. Znane i nieznane wyznaczniki edukacji zawodowej w XXI wieku. [w:] Edukacja zawodowa w aspekcie przemian społeczno-gospo¬darczych: wyzwania, szanse, zagrożenia, red. Ryszard Gerlach. Bydgoszcz: Wy¬dawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

www.profirma.com.pl/x.php/1,194/Narzedzia-oceny-pracownikow.html

www.profirma.com.pl


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.