CHARAKTERYSTYKA SEKTORA TYTONIOWEGO W POLSCE

Karol Kozdra

Abstrakt


DOI: 10.19251/ne/2018.28(8)

Streszczenie

Tytoń znany jest i wykorzystywany na całym świecie, lecz ze względów na swo­je wymagania, nie może być uprawiany w dowolnym kraju. Polska, pomimo nieko­rzystnych warunków klimatycznych, jest jednym z europejskich liderów w jego uprawie. Jednocześnie, branża tytoniowa nie stanowi znaczącej gałęzi Polskiego rolnictwa ani przemysłu, a od lat 70-tych XX wieku odnotowuje się permanentny spadek areałów uprawnych. Ogólny wy­soki poziom danin publicznych, w po­staci akcyzy oraz podatku VAT sprawia, że pomimo spadku spożycia wyrobów tytoniowych, są one znacznym źródłem przychodów do budżetu Państwa. Nad­gorliwość w podnoszeniu akcyzy spo­wodowała również dynamiczny rozwój szarej strefy w zakresie produkcji oraz przemytu wyrobów tytoniowych. Ostat­ nie lata to wzmożone działania ze strony państwowych służb oraz administracji, ukierunkowane na zwalczanie nielegal­nych procederów uszczuplających wpły­wy budżetowe oraz negatywnie oddzia­łujących na branżę tytoniową oraz całą gospodarkę.

Słowa kluczowe: tytoń, szara strefa, po­datek akcyzowy, VAT


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Centralne Biuro Śledcze Policji. 2018. Sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Śledczego Policji za rok 2017. Warszawa.

Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. 2015. Usprawnienie systemu opo¬datkowania papierosów w Polsce. Mapa drogowa finansów publicznych. War¬szawa.

Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. 2018. Wpływ produkcji wyrobów ty¬toniowych na polską gospodarkę. Warszawa.

Ernst Adolf. 1889. “On the etymology of the word tobacco”, The American An¬thropologist. A2 (2)

Federalny Urząd Statystyczny Niemiec (Destatis), 2017, Knapp 10% weniger Zi¬garetten in Deutschland produziert, 23.05.2017.

Główny Urząd Statystyczny. 2016. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Pol¬skiej 2016. Warszawa.

Główny Urząd Statystyczny. 2017a. Produkcja wyrobów przemysłowych w 2016 roku. Warszawa.

Główny Urząd Statystyczny. 2017b. Rocznik Statystyczny Przemysłu 2016, War¬szawa.

Główny Urząd Statystyczny. 2017c. Obroty towarowe handlu zagranicznego w 2016r. Warszawa.

Główny Urząd Statystyczny. 2017d. Wyniki produkcji roślinnej w 2016r. Warszawa.

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. 2013. Podatek akcyzowy w przemyśle tytoniowym – studium efektywności systemu. Warszawa.

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy. Rynek Wyrobów Tytoniowych. Stan i perspektywy. 2016. Instytut Eko¬nomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy. Agencja Rynku Rolnego. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 2017. Informacja Ministra Rolnic¬twa i Rozwoju Wsi: Perspektywy rozwoju rynku tytoniu dla polskich rolników z uwzględnieniem: czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji, genetyka, technologia produkcji, cykle koniunkturalne, poziom orga¬nizacji produkcji, ochrona chemiczna, czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpły¬wające na konkurencyjność), konkurencyjność produkcji tytoniu na rynku we¬wnętrznym Unii Europejskiej. Warszawa.

Polityka Insight. 2016. Szara strefa wyrobów tytoniowych w Polsce. Rozmiar szkód i metody redukcji. Warszawa.

Pracodawcy RP. 2014. Raport. Szara strefa wyrobów tytoniowych w latach 2011 – 2014. Nowe trendy i zagrożenia. Warszawa.

[www 1] http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2012.054.0000276,rozporzadze¬nie-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-w-sprawie-rejonow-uprawy-tytoniu.html (data pobrania 15.04.2018 r.)

[www 2] https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/japan-tobacco-interna¬tional-otwiera-nowa-fabryke-w,40497 (data pobrania 15.04.2018 r.)

[www 3] http://www.kspt.org.pl/ (data pobrania 17.04.2018)

[www 4] https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/wyroby-tyto¬niowe-papierosy,233,0,2389737.html (data pobrania 17.04.2018)

[www 5] https://wpolityce.pl/polityka/375860-case-branza-tytoniowa-przynosi -do-budzetu-panstwa-24-mld-zl ( data pobrania 18.04.2018)

[www 6] http://natemat.pl/180931,palaczu-3-najwazniejsze-przepisy-z-nowej -ustawy-tytoniowej (dostęp 18.04.2018)

[www 7] https://www.pb.pl/kierowcy-i-palacze-pomogli-budzetowi-860323 (data pobrania 20.04.2018)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.