KREDYT KUPIECKI W SKUTECZNYM ZARZĄDZANIU NALEŻNOŚCIAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

Jacek Grzywacz, Danuta Cieplińska

Abstrakt


DOI: 10.19251/ne/2018.28(12)

Streszczenie

kreowanie efektywnej polityki handlowej jest jednym z trudniejszym wyzwań dla przedsiębiorstwa. Wielu odbiorców wy­maga od dostawcy udzielenia kredytu kupieckiego, który przy silnej konkuren­cji może okazać się wręcz koniecznością. Należy jednak pamiętać, że kredyt ku­piecki może stwarzać problem utrzyma­nia płynności finansowej na bezpiecznym poziomie. Ważne jest zatem, aby firma opracowała taką politykę handlowa, która będzie oferowała odroczony termin płat­ności dla odbiorców przy jednoczesnym uwzględnieniu płynności finansowej samego przedsiębiorstwa. Celem opra­cowania jest ocena znaczenia kredytu kupieckiego w stymulowaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa, poprzez kreowanie i konsekwentne stosowanie rozwiązań służących efektywnemu za­rządzaniu należnościami. Wskazano tu m.in. na zasady racjonalnej polityki han­dlowej, umożliwiającej utrzymywanie stabilnej współpracy z kontrahentami, przy jednoczesnym zachowaniu bez­piecznego poziomu płynności finansowej.

Słowa kluczowe: kredyt kupiecki, należ­ności, płynność finansowa


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Bień Witold. 2011. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Warszawa: Difin.

Cicirko Tomasz. 2010. Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębior¬stwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Kreczmańska-Gigol Katarzyna. 2013. Faktoring jako jeden z instrumentów za¬rządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a strukturą kapitału, Warszawa: Difin.

Michalski Grzegorz. 2013. Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębior¬stwach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mielczarek Adam. 2015. Sprzedaż - problem faktorowi, Mg Company nr 3.

Sierpińska Maria, Wędzki Dariusz. 2001. Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tomaszewska Ilona. 2011. Zarządzanie należnościami a ryzyko przedsiębiorstwa, W : Kreczmańska-Gigol Katarzyna [red.], Windykacja należności – ujęcie inter¬dyscyplinarne. Warszawa: Difin.

Wszelaki Aneta. 2012. Instrumenty usprawniające zarządzanie należnościami z tytułu dostaw i usług przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szcze¬cińskiego, Nr 736, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, Nr 55, 717:731.

[www1] Kuciński Andrzej. 2016. Zarządzanie płynnością finansową w przedsię¬biorstwie , portal gospodarczy: www.wnp.pl, luty 2016

[www2] J. Zaporowska, A. Buczek, Kredyt kupiecki. Encyklopedia Zarządzania: www.mfiles.pl, październik 2016

[www3] https://group.atriadus.com/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.