ZAGROŻENIE WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM LUDZI MŁODYCH Z RODZIN UBOGICH DROGĄ DO SZAREJ STREFY – WYBRANE ZAGADNIENIA

Mariola Szewczyk-Jarocka, Anna Nowacka

Abstrakt


DOI: 10.19251/ne/2018.28(13)

Streszczenie

Głównym celem artykułu była analiza zjawiska wykluczenia społecznego lu­dzi młodych, pochodzących z ubogich rodzin, w oparciu o wybraną, dostępną literaturę oraz wybrane wtórne wyniki badań empirycznych. Tendencja do wzro­stu społecznej ekskluzji ma wymiar prze­strzenny, demograficzny i ekonomiczny. Wśród osób wykluczonych są m.in. bez­robotni, osoby pochodzące z rodzin ubo­gich oraz pracujące w szarej strefie.

Słowa kluczowe: wykluczenie społecz­ne, szara strefa, wykluczenie finansowe, młodzi ludzie, rodziny ubogie, edukacja


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Anderloni Luisa. 2007. Access to Bank Accounts and Payment Services. In: New Frontiers in Banking Services: Emerging Needs and Tailored Products for Untap¬ped Markets. Anderloni Luisa, Braga Maria Debora, Carluccio Emanuele Maria (Eds.), Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 5-105.

Baczko-Dombi Anna, Giza Anna. Droga do “szarej strefy” społeczny mechanizm wykluczenia.

Bednarski Marek. 2013. Szara strefa – rynek pracy – integracja społeczna. OPTI¬MUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 6 (66) 2013. 44-56.

Bednarski Marek. 2010. Wykluczenie społeczne, a szara strefa w gospodarce. Po¬lityka społeczna nr 9/ 2010. 24-29.

Borcuch Artur. 2012. „Instytucja wykluczenia finansowego w wymiarze płatno¬ści bezgotówkowych”. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. 1, 357-365.

Iwanicz-Drozdowska Małgorzata. 2008. „Wykluczenie finansowe – poważny pro¬blem społeczny”. MBA. 1, 1-9.

Leyshon Andrew, Thrift Nigel. 1993. “Geographies of financial exclusion: finan¬cial abandonment in Britain and the United States”. Transactions of the Institute of British Geographers. New Series. 20, 312-341.

Niepublikowane opracowanie Anny Baczko-Dombi, Jaka droga wiedzie do sza¬rej strefy? Raport podsumowujący badania ilościowe i jakościowe osób pracują¬cych w szarej strefie.

Pokrzywa Magdalena. 2014. Zagrożenie wykluczeniem społecznym dzieci i mło¬dzieży z rodzin ubogich w województwie podkarpackim, ACTA UNIVERSITA¬TIS LODZIENSIS, FOLIA SOCJOLOGICA 49, 2014. 163-180.

Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Ka¬pitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa 2010.

Orłowska Maria. 2011. Wykluczenie społeczne. Projekt “Podlaska Sieć Partner¬stwa na rzecz ekonomii społecznej”. Białystok.

Raport of European Commission. 2008. Financial Services Provision and Pre¬vention of Financial Exclusion,

http://www.bris.ac.uk/media-library/sites/geography/migrated/documents/ pfrc0807.pdf data dostępu: 14.03.2018

Raport IBnGR. 2014. Rola edukacji finansowej w ograniczaniu wykluczenia fi¬nansowego. Gdańsk.

Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Redakcja: Irena E. Kotowska. Warszawa 2014.

Sobczak Michał, Jerzy. 2016. Wykluczenie społeczne i inkluzja społeczna z wy¬korzystaniem podmiotów ekonomii społecznej w Polsce na przykładzie woje¬wództwa łódzkiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2016.

Smuga Tadeusz. 2005. Metodologia badań szarej strefy na rynku usług turystycz¬nych. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Warszawa 2005.

Szczęsny Wiesław. 2001. Firma w otoczeniu fiskalnym. Difin. Warszawa 2001.

Szewczyk – Jarocka Mariola. 2007. System podatkowy i składka na ubezpie¬czenie społeczne, a rozwój pracy nierejestrowanej w Polsce. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, Nauki Ekonomiczne, Tom 8. Płock 2007.173-180.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.