PROCEDURA PODATKOWA W ZAKRESIE OPODATKOWANIA DOCHODÓW NIEUJAWNIONYCH

Monika Jarzębska

Abstrakt


DOI: 10.19251/ne/2018.28(14)

Streszczenie

Wokół instytucji opodatkowania do­chodów nieujawnionych występuje wie­le wątpliwości. Mogą one wynikać z brzmienia przepisów, dotyczących do­chodów nieujawnionych, o innych można powiedzieć, że mają charakter procedu­ralny. Pewne jest jednak, że wymiar po­datku musi być dokonany, w oparciu o materiał dowodowy zgromadzony i oce­niony, zgodnie z katalogiem zasad postę­powania podatkowego. Natomiast samo postępowanie podatkowe, w zakresie opodatkowania dochodów nieujawnio­nych, musi znaleźć umocowanie prawne poprzez zgodną z prawem realizację po­szczególnych jego części, tj. wszczęcie postępowania podatkowego, przeprowa­dzenie postępowania dowodowego oraz dokonanie wymiaru podatku.

Słowa kluczowe: dochody nieujawnione, podstępowanie podatkowe, ciężar dowo­du, podatek 75%


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Adamiak Barbara, Borkowski Janusz, Mastalski Ryszard, Zubrzycki Janusz. 2007. Ordynacja podatkowa. Komentarz. Wrocław: Unimex.

Adamiak Barbara. 1986. Wadliwość decyzji administracyjnej. Wrocław: Wydaw¬nictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Brzeziński Bogumił, Masternak Marian. 2004. „O tak zwanym ciężarze dowodu w postępowaniu podatkowym”. Przegląd Podatkowy Nr 5. s. 58.

Dzwonkowski Henryk. 2009. Charakter prawny decyzji w sprawie opodatkowa¬nia dochodów nieujawnionych. W: Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Praktyka postępowania podatkowego i odpowiedzialność karna skarbowa, red. Henryk Dzwonkowski, s.309-313, Warszawa: Difin.

Gomułowicz Andrzej, Małecki Jerzy. 2004. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Guzek Leszek. 2001. „Dowody w postępowaniu podatkowym”. Monitor Podat¬kowy Nr 1.

Hanusz Antoni. 2004. „Uprawdopodobnienie jako środek zastępczy dowodu”. Przegląd Podatkowy Nr 3. s.47-51.

Krawczyk Ireneusz. 2008. „Ciężar dowodu w postępowaniu dotyczącym nieujaw¬nionych źródeł przychodu”. Prawo i Podatki Nr 8.

Mariański Adam. 2005. „Reguły ciężaru dowodu w postępowaniu podatkowym”. Przegląd Podatkowy Nr 2.

Pietrasz Piotr. 2007. Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Warszawa: Wol¬ters Kluwer.

Sawa Wawrzyniec. 2001. „Ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym”. Prze¬gląd Podatkowy Nr 3. s. 53.

Strzelec Dariusz. 2008. „Obowiązek wyjaśnienia stanu faktycznego w postępo¬waniu podatkowym”. Monitor Podatkowy Nr 12.

Strzelec Dariusz. 2010. Dochody nieujawnione. Zasady opodatkowania. Postępo¬wanie podatkowe. Warszawa: C.H. Beck.

Strzelec Dariusz. 2010. „Wątpliwości związane z oświadczeniami o stanie ma¬jątkowym w postępowaniach dotyczących dochodów nieujawnionych”. Monitor Podatkowy Nr 4.

Strzelec Dariusz. 2012. „Udowodnienie a uprawdopodobnienie w sprawach po¬datkowych”. Monitor Podatkowy Nr 6.

Zdanowicz Jan. 2000. „Opodatkowanie dochodów z nieujawnionych źródeł przy¬chodów”. Monitor Podatkowy Nr 5.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych. t.j. z dnia 7 grudnia 2016 r., Dz.U.2016, poz. 2032 ze zm.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. t.j. z dnia 17 stycznia 2017 r. Dz.U. 2017, poz. 201.

Wyrok NSA z dnia 11.07.1997 r., sygn. III SA 281/96, dostęp : www.orzeczenia. nsa.gov.pl

Wyrok NSA z dnia 03.02.2000 r. sygn. I SA/Gd 1011/99, dostęp: www.orzecze¬nia.nsa.gov.pl

Wyrok WSA z dnia 03.10.2007 r., sygn. I SA/Ol 404/07, dostęp: www.orzeczenia. nsa.gov.pl

Wyrok NSA z dnia 22.02.2006 r., sygn. I FSK 1077/05, dostęp: WWW.orzeczenia. nsa.gov.pl

Wyrok NSA z dnia 21.10.2011 r., sygn. I FSK 1649/10, dostęp: www.orzeczenia. nsa.gov.pl

Wyrok WSA z dnia 05.06.2008 r., sygn. I SA/Kr 168/07, LEX Sigma.

Wyrok NSA z dnia 30.09.2008 r., sygn. II FSK 944/07, LEX Sigma.

Wyrok NSA z dnia 22.05.2000 r., sygn. I SA/Lu 249/99, LEX Sigma.

Monika Jarzębska


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.