BANKOWOŚĆ CENTRALNA NA ŚWIECIE – PORÓWNANIE FUNKCJONOWANIA WŁADZY MONETARNEJ W WYBRANYCH KRAJACH

Adrian Filip Kamela

Abstrakt


DOI: 10.19251/ne/2018.28(16)

Streszczenie

Bank centralny jest koniecznym elemen­tem gospodarki krajów rozwiniętych. Jego funkcje skupiają się głównie na sta­bilności cen. Decyzje banku centralnego wpływają na całą gospodarkę, zarówno na przedsiębiorstwa, jak i na osoby fi­zyczne. Celem artykułu jest przedsta­wienie różnych systemów bankowości centralnej funkcjonujących na świecie. Zbadane zostało polskie rozwiązanie w tym zakresie – Narodowy Bank Pol­ski – który został porównany z innymi bankami centralnymi, tj. Bankiem An­glii, Systemem Rezerwy Federalnej oraz Bankiem Japonii. Wyniki wskazują, że istnienie banku centralnego w rozwinię­tym kraju jest konieczne. Jednakże struk­tura takiego banku i zakres jego funkcji nie są zawsze takie same. Niektóre banki są bardziej niezależne od rządu, tak jak bank centralny USA, podczas, gdy inne, jak Bank Japonii, są zależne od rządu w większym stopniu. Własność banku również różni się między krajami. Pod­sumowując, istnienie banku centralnego w państwie jest konieczne, ale jego spo­sób funkcjonowania różni się między opi­sywanymi krajami.

Słowa kluczowe: bankowość centralna, polityka pieniężna, Narodowy Bank Pol­ski, Bank Anglii, System Rezerwy Fede­ralnej, Bank Japonii


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

About the Bank. Outline of the Bank. Objectives, Bank of Japan, https://www.boj. or.jp/en/ about/outline/index.htm/, (dostęp 24.01.2018).

Baka Władysław. 2001. Bankowość centralna. Funkcje, metody, organizacja. Warszawa: Biblioteka Menedżera i Bankowca.

Banking Act and related Laws and Regulations, Japanese Bankers Association, https://www.zenginkyo.or.jp/en/banks/banking-act/, (dostęp 24.01.2018).

Bank of Japan Act, http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/deta¬il/?id=92&vm=02&re =01, (dostęp 24.01.2018).

Cicirko Tomasz, Kołodziejczyk Lucyna, Kreczmańska-Gigol Katarzyna, Miko¬łajczyk Olga, Mikołajczyk Marcin. 2013. W Finanse, red. Janusz Ostaszewski. Warszawa: Difin.

Conducting Monetary Policy, Federal Reserve System, https://www.federalre¬serve.gov/about thefed/files/pf_3.pdf, (dostęp 23.01.2018).

Funkcje banku centralnego, NBP, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/infor¬mac je/funkcje_banku_centralnego.html, (dostęp 26.11.2017).

Governance and funding, Bank of England, https://www.bankofengland.co.uk/ about/ governance-and-funding, (dostęp 23.01.2018).

Huterski Robert. 2000. Niezależność banku centralnego. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”.

Interest on Required Reserve Balances and Excess Balances, Federal Reserve System, https://www.federalreserve.gov/ monetarypolicy/reqresbalances.htm, (dostęp 23.01.2018).

Introduction of “Quantitative and Qualitative Monetary Easing with a Negati¬ve Interest Rate”, Bank of Japan, https://www.boj.or.jp/en/announcements/rele¬ase_2016/k160129a.pdf, (dostęp 24.01.2018).

Japan Reserve Requirement Ratio, CEIC, https://www.ceicdata.com/en/ indica¬tor/japan/reserve-requirement-ratio, (dostęp 24.01.2018).

Kasprzak Magdalena. 2010. W Bank centralny w Polsce. Wybrane aspekty, red. Joanna Świderska. Warszawa: Difin.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm.

Kostrzewa Karolina, Historia banków centralnych. Cz. 2: Bank of England, ht-tps://bankomania.pkobp.pl/finanse-na-co-dzien/historia-bankow-centralnych-cz- 2-bank-of-england/, (dostęp 23.01.2018).

Kozioł Waldemar. 350 lat historii bankowości centralnej na świecie. W Bank ban¬ków, Departament Edukacji i Wydawnictw NBP.

Kwiatkowski Wojciech. 2014. System Rezerwy Federalnej. Warszawa: Wydaw¬nictwo Naukowe SCHOLAR.

Lees David, Footman John. 2014. The Court of the Bank of England. Quarterly Bulettin 2014 Q1, Vol. 54 No. 1, Bank of England.

Marszałek Paweł. 2009. Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej jako przesłan¬ka stabilności poziomu cen. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mujżel Jan, Owsiak Stanisław, Mączyńska Elżbieta. 1996. Narodowy Bank Pol¬ski. Podmiot polityki pieniężnej i ogniwo w systemie gospodarczym państwa. Raport nr 16. Warszawa: Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów.

Reserve Requirement System as a Monetary Policy Tool, Bank of Japan, https:// www.boj.or.jp/en/announcements/education/oshiete/seisaku/b33.htm/, (dostęp 24.01. 2018).

Oręziak Leokadia. 2008. W Bankowość centralna od A do Z, red. Ryszard Ko¬koszczyński, Bogusław Pietrzak. Warszawa: NBP Departament Komunikacji Społecznej.

Oręziak Leokadia 2000/2001. W Bankowość na świecie i w Polsce. Stan obecny i tendencje rozwojowe, red. Leokadia Oręziak, Bogusław Pietrzak. Warszawa: Instytut Naukowo-Wydawniczy Olympus.

Overview of the Federal Reserve System, Federal Reserve System, https://www. federalreserve.gov/aboutthefed/files/pf_1.pdf, (dostęp 23.01.2018).

Owsiak Stanisław. 2013. W Bankowość, red. Małgorzata Zaleska. Warszawa: Wy¬dawnictwo C.H. Beck.

Polityka pieniężna, NBP, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/ polityka_ pieniezna.html, (dostęp 26.11. 2017).

Proksa Aleksander. 2014. W Demokratyczne państwo prawa, red. Maciej Alek¬sandrowicz, Adam Jamróz, Lech Jamróz. Białystok: Wydawnictwo Temida 2.

Przybylska-Kapuścińska Wiesława. 2008. W Współczesna polityka pieniężna, red. Wiesława Przybylska-Kapuścińska. Warszawa: Difin.

Reserve Requirements, Federal Reserve System, https://www.federalreserve.gov/ monetary policy/reservereq.htm, (dostęp 23.01.2018).

Rosati Dariusz Kajetan, Polska droga do rynku, Polskie Wydawnictwo Ekono¬miczne, Warszawa 1998.

Siemionczyk Grzegorz. Bankowy wzorzec z Sevres. W Bank banków, Departa¬ment Edukacji i Wydawnictw NBP.

Siemionczyk Grzegorz. Najbardziej wpływowy bank centralny świata. W Bank banków, Departament Edukacji i Wydawnictw NBP.

Starzec Bartłomiej. 2014. W Konstytucyjny system organów państwowych, red. Bogumił Szmulik, Mariusz Paździor. Warszawa: Wolters Kluwer.

What does the Bank of England do?, Bank of England, https://www.bankofen¬gland.co.uk/ about, (dostęp 23.01.2018).

Zięba-Załucka Halina. 2016. W Organy państwowe w ustroju konstytucyjnym RP, red. Halina Zięba-Załucka. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskie¬go.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.