KLIENCI NA RYNKU USŁUG WYMIANY WALUT W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH

Mirosław Sołtysiak

Abstrakt


DOI: 10.19251/ne/2018.28(17)

Streszczenie

Zmiany, jakie miały miejsce na przeło­mie XX i XXI wieku, związane z jednej strony z możliwością nieograniczonego podróżowania po całym świecie, z dru­giej zaś strony z pojawieniem się nowo­czesnych internetowych serwisów han­dlowych, przyczyniły się do zwiększenia zapotrzebowania, wśród członków społe­czeństwa, na realizację usług wymiany walut.

W artykule, na podstawie przeprowadzo­nych badań ankietowych, podjęto próbę określenia preferencji klientów w ko­rzystaniu z usług rynku walutowego. W pierwszej części przedstawiono ana­lizę powodów z jakich klienci dokonują transakcji wymiany walut. Następnie omówiono determinanty, mające wpływ na wybór miejsca dokonywania transak­cji wymiany walut oraz jaka jest częstotli­wość korzystania z tych usług. W dalszej części przedstawiono, jakie rodzaje walut są najczęściej przedmiotem transakcji osób prywatnych na rynku kantorowym.

Słowa kluczowe: waluta, rynek kantoro­wy, preferencje klientów


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Działalność kantorowa. Dostęp online: https://bip.nbp.pl/zalatwianie-spraw/dzia¬lalnosc-kantorowa (dostęp: 20.05.2018)

Działalność kantorowa. Dostęp online: http://www.kantor.nbp.pl/pages/srw¬SzczegolyDokument.nbp (dostęp: 20.05.2018)

Garbaczewski Witold. 2006. Dirhemy arabskie. https://www.nbportal.pl/wiedza/ numizmatyka/-monet/sredniowiecze/swiat-dirhemy-arabskie (dostęp: 20.05.2018)

I Ogólnopolskie badanie rynku walut 2017 – Raport. 2017. Dostęp online: https:// ergokantor.pl/i-ogolnopolskie-badanie-rynku-walut-2017---raport.html (dostęp: 20.05.2018)

Informacja o wynikach kontroli Nr ewid.199/2016/P/16/007/KBF Ochrona Praw Nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego (Forex, Kantorów interneto¬wych i rynku walut wirtualnych). Departament Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli. Dostęp online: https://www.nik.gov.pl/plik/id,12996,vp,15405.pdf (dostęp: 20.05.2018)

Kunisz Andrzej. 1971. Obieg monetarny w Cesarstwie Rzymskim w latach 214/215-238 n.e.: od reform Karakalli do przywrócenia emisji antoniniana. Kato¬wice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

List of currencies of the world. Dostęp online: https://www.countries-ofthe-world. com/world-currencies.html (dostęp: 20.05.2018)

Mennictwo Księstwa Warszawskiego. Dostęp online: https://sites.google.com/site/ felietonynumizmatyczne/2002-25-felietonw/2002-22 (dostęp: 20.05.2018)

Polacy wymieniają waluty w Internecie. Raport – Trendy w wymianie walut pierw¬sze półrocze 2017 r. Dostęp online: https://fintek.pl/wp-content/uploads/2017/08/ POLACY-WYMIENIAJ%C4%84-WALUTY-W-INTERNECIE.pdf (dostęp: 20.05.2018)

Rozmaitości Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej Rok 1830. 1830. Dostęp on¬line: https://books.google.pl/books?id=DeBaAAAAcAAJ (dostęp: 20.05.2018) Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Dz. U. 2002 Nr 141 poz. 1178

Triennial Central Bank Survey Foreign exchange turnover in April 2016. Bank for International Settlements, September 2016. Dostęp online: https://www.bis.org/ publ/rpfx16fx.pdf (dostęp: 20.05.2018)

Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o wolności gospodarczej. Dz.U. z 1988 r. Nr 41, poz. 324

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Dz.U. 2011 Nr 199 poz. 1175

Wymiana walut i płatności online, czyli co oferuje i co ma jeszcze do zaoferowa¬nia Polski sektor Fin-Tech. Dostęp online: http://irradar.com/images/BRIEFING. pdf (dostęp: 20.05.2018)

Wystąpienie pokontrolne Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski – P/16/007 – Ochro¬na praw nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.