SFAŁSZOWANE PIENIĄDZE A ŚWIADOMOŚĆ MŁODEGO POKOLENIA POLAKÓW

Mirosław Sołtysiak

Abstrakt


DOI: 10.19251/ne/2018.28(18)

Streszczenie

Zjawisko fałszowania pieniędzy ma tak długą historię, jak historia pieniądza. Przez wieki, procederem fałszowania pie­niędzy, zajmowały się osoby pochodzące z różnych warstw społecznych. Byli to władcy, którzy na masową skalę zajmo­wali się psuciem pieniądza, arystokraci chcący w ten sposób pomnożyć swój ma­jątek, pospolici przestępcy, dla których ten proceder miał być łatwym sposobem na życie czy nawet w ostatnich latach osoby nieletnie, które, wykorzystując techniki komputerowe, chciały w ten spo­sób zaspokoić swoje zapotrzebowanie na środki płatnicze.

W artykule zaprezentowano wyniki ba­dań ankietowych dotyczących znajomo­ści zjawiska fałszowania pieniędzy przez przedstawicieli młodego pokolenia Po­laków. Celem tych badań było podjęcie próby oceny stanu znajomości szaty gra­ficznej oraz zabezpieczeń polskich bank­notów przez ankietowanych. Ponadto zi­dentyfikowanie ich postawy w stosunku do obrotu fałszywymi znakami pienięż­nymi.

Słowa kluczowe: znaki pieniężne, fałszo­wanie pieniądza, młode pokolenie


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

latek drukował w domu fałszywe banknoty. WP Wiadomości 17.03.2009. Dostęp online: https://wiadomosci.wp.pl/13-latek-drukowal-w-domu-falszywe -banknoty-6037836194935937a (dostęp: 20.02.2018)

-latek z Katowic stanie przed sądem rodzinnym za fałszowanie pieniędzy. RMF24 26.09.2017. Dostęp online:http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-14-la¬tek-z-katowic-stanie-przed-sadem-rodzinnym-za-falszowan,nId,2445475 (do¬stęp: 20.02.2018)

latek fałszował pieniądze na domowej drukarce. TVN Warszawa 16.12.2010. Dostęp online: https://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,17-latek-falszowal -pieniadze-na-domowej-drukarce,22526.html (dostęp: 20.02.2018)

Cieszyńscy mincerze-fałszerze. Gazeta codzienna.pl 26.02.1012. Dostęp online: http://gazetacodzienna.pl/artykul/kultura/cieszynscy-mincerze-falszerze (dostęp: 20.02.2018)

David Farnsworth https://en.wikipedia.org/wiki/David_Farnsworth (dostęp: 20.02.2018)

Fałszowanie pieniędzy i papierów wartościowych (art.310). Dostęp online: http:// www.statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-18/63904, Fal¬szowanie-pieniedzy-i-papierow-wartosciowych-art-310.html (dostęp: 20.02.2018)

Ksiądz z Olkusza fałszował pieniądze. Dziennik.pl 10.05.2008. Dostęp online: http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/75322,ksiadz-z-olkusza-fal¬szowal-pieniadze.html (dostęp: 20.02.2018)

Kunisz Andrzej. 1971. Obieg monetarny w Cesarstwie Rzymskim w latach 214/215-238 n.e.: od reform Karakalli do przywrócenia emisji antoniniana. Kato¬wice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kunysz Antoni (red.). 1974. Siedem wieków Przeworska. Szkice, studia i materia¬ły z dziejów miasta. Rzeszów.

Morawski Wojciech. 2002. Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości. Warszawa: TRIO.

Przyboś Adam. Mikołaj Komorowski z Komorowa h. Korczak. Internetowy Pol¬ski Słownik Biograficzny. Dostęp online: http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/ mikolaj-komorowski-z-komorowa-h-korczak (dostęp: 20.02.2018)

Puszczenie w obieg fałszywego pieniądza lub papieru wartościowego otrzyma¬nego jako prawdziwy. Dostęp online: http://www.statystyka.policja.pl/st/kodeks -karny/przestepstwa-przeciwko-18/63906, Puszczenie-w-obieg-falszywego-pie¬niadza-lub-papieru-wartosciowego-otrzymanego-ja.html (dostęp: 20.02.2018)

Sołtysiak Mirosław. 2013. Wybrane zagadnienia bankowości. Pojęcia i ćwicze¬nia. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

Supruniuk Anna. Siemowit IV. Internetowy Polski Słownik Biograficzny. Dostęp online: http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/siemowit-iv (dostęp: 20.02.2018)

Tło polityczne skandalu węgierskiego. Plan zupełnego zniszczenia gospodarcze¬go Francji. Dostęp online: Goniec Wielkopolski nr 12 z 12 stycznia 1926 r. http:// www.wbc.poznan.pl/dlibra/applet?mimetype=image%2Fx.djvu&sec=false&han-dler=djvu_html5&content_url=%2FContent%2F206914%2Findex.djvu (dostęp: 20.02.2018)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku. Kodeks karny. Dz.U. 1997, Nr 89, poz. 553

Zientara Benedykt, Mączak Antoni, Ihnatowicz Ireneusz, Landau Zbigniew. 1973. Dzieje gospodarcze Polski do 1939 r. Warszawa: Wiedza Powszechna.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.