FINANSOWANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W KRAJACH OECD. IMPLIKACJE DLA POLSKI

Artur Zimny

Abstrakt


DOI: 10.19251/ne/2018.28(19)

Streszczenie

Celem artykułu jest próba udowodnienia, że pomimo znaczących różnic między krajami, będącymi członkami Organiza­cji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), wyzwania finansowe, stojące przed szkolnictwem wyższym, są bardzo podobne, a doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych mogą mieć istotne znacze­nie dla Polski. Niniejsza teza została zwe­ryfikowana poprzez porównanie wysoko­ści i struktury wydatków, ponoszonych na szkolnictwo wyższe oraz algorytmów finansowania w poszczególnych krajach, a także w oparciu o przegląd literatury zagranicznej i analizę polskiego systemu finansowania szkół wyższych. W opra­cowaniu szczególną uwagę poświęcono źródłom pochodzenia funduszy, identyfi­kując tym samym podobieństwa i różni­ce między poszczególnymi krajami oraz wskazując liderów i outsiderów w anali­zowanym aspekcie.

Słowa kluczowe: wydatki na szkolnictwo wyższe, algorytmy finansowania szkol­nictwa wyższego, kraje OECD


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Askling Berit. 1997. “Quality Monitoring as an Institutional Enterprise”. Quality in Higher Education Vol. 3: 17-26.

Barber Michael, Donnelly Katelyn, Rizvi Saad. 2013. An Avalanche is Coming: Higher Education and the Revolution Ahead. London: Institute for Public Policy Research.

Dougherty Kevin, Reddy Vikash. 2011. “The Impacts of State Performance Fun¬ding Systems on Higher Education Institutions: Research Literature Review and Policy Recommendations”. CCRC Working Paper No. 37: 1-64.

Erina Jana, Erins Ingars. 2015. “Assessment of Higher Education Financing Mo¬dels in the CEE Countries”. Procedia – Social and Behavioral Sciences Vol. 177: 186-189.

Estermann Thomas, Bennetot Pruvot Enora. 2011. Financially Sustainable Uni¬versities II: European Universities Diversifying Income Streams. Brussels: Eu¬ropean University Association.

Estermann Thomas, Bennetot Pruvot Enora, Claeys-Kulik Anna-Lena. 2013. De¬signing Strategies for Efficient Funding of Higher Education in Europe. Brussels: European University Association.

Glass Anna. (red.). 2014. The State of Higher Education 2014. Paris: OECD Pu¬blishing.

Goksu Alper, Goksu Gonca Gungor. 2015. “A Comparative Analysis of Higher Education Financing in Different Countries”. Procedia Economics and Finance Vol. 26: 1152-1158.

GUS. 2017. Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r. Warszawa.

Johnstone D. Bruce. 2014. Financing Higher Education: Worldwide Perspectives and Policy Options. http://goo.gl/KeRzEQ

Johnstone D. Bruce, Marcucci N. Pamela. 2007. Worldwide Trends in Higher Edu¬cation Finance: Cost-Sharing, Student Loans, and the Support of Academic Re¬search. Paris: UNESCO.

Lung Maria, Moldovan Ioan, Lung Nistor. 2012. “Financing Higher Education in Europe: Issues and Challenges”. Procedia – Social and Behavioral Sciences Vol. 51: 938-942.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu pań¬stwa dla uczelni publicznych i niepublicznych. Dz.U. 2016, poz. 2016, Załącznik nr 1.

Trow Martin. 2007. Reflections on the Transition from Elite to Mass to Universal Access: Forms and Phases of Higher Education in Modern Societies since WWII. W: International Handbook of Higher Education, red. James J.F. Forest, Philip G. Altbach, 243-280. Dordrecht: Springer International Handbooks of Education.

[www 1] http://stats.oecd.org (dostęp: 29.12.2017).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.