ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ УМОВ

Сергій Колотуха, Олена Рибчак

Abstrakt


DOI: 10.19251/ne/2018.28(20)

Анотація

Розглядаються проблеми фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств в контексті сучасних умов. Вносяться пропозиції щодо ак­тивізації фінансової політики та ін­вестиційної привабливості аграрного сектора економіки.

Ключові слова: фінансове забезпечен­ня, фінансовий стан, кредитні ресурси, кредитування, сільськогосподарські підприємства, товаровиробники.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Zub Hеnnadiy. 2016. Byudzhetna pidtrymka APK -: Na shcho rozrakhovuvaty // Oblik i finansy APK. - 2016. - №2. - S. 5.

Romanchenko Oleksandr. 2015. Ahrarnyy fond pratsyuye na selo //Silʹsʹkyy chas. 9 veresnya 2015r.-S. 19..

Karpenko Olga. 2015. Prosvystily selo //Silʹsʹki visti. 27 travnya 2015r. - S. 2.. Karpenko Olga 2016. Bayterek - symvol vidrodzhennya // Silʹsʹki visti. 7 lypnya 2016r. -S. 3.. Baranivsʹkyy Oleksandr. 2016.Yakisno novyy stan rozvytku // Silʹsʹki visti. 14chervnya2016r. -S. 3.

Voloshka Valentntyna. 2016. Skladsʹke svidotstvo - kredyt // Propozytsiya. №1. - S. 14-15.

Haydutsʹkyy Petro, Sabluk Petro, Lupenko Yuriy ta in. 2016. Ahrarna reforma v Ukraini / Za red. Haydutsʹkoho Petra - K.: NNTS IAE. - S. 269 - 270.

Baranivsʹkyy Oleg. 2017.Selo chekaye pidtrymky novoyi vlady // Silʹsʹki visti. 12kvitnya S. 2.

Loshkarʹova Oksana. 2015 Systema kredytnoyi ta finansovoyi pidtrymky silʹsʹko¬hospodarsʹkykh pidpryyemstv Ukrainy // Finansy pidpryyemstv №5,-S. 94..

Yevtukh Anatoly. 2017. Ipoteka - mekhanizm effektyvnoho ispolʹzovaniya resur¬sov - Lutsk: Izdatelʹstvo «Volynskaya oblastnaya tipohrafiya»- S. Mb- 147.

Filipchenko Artem, Budkin Anton,. 2017. Ukrayina i svitove hospodarstvo: vzay¬emodiya na mezhi tysyacholitʹ. - K.: Lybidʹ. S. 470.

[www 1] Report for Selected Countries and Subjects. [Elektronnyi resurs]. – Re¬zhym dostupu: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weo¬rept.aspx?pr.x=51&pr. (data zvernennia 22.05.2018 r.).

[www2] http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/fin/chpr/chpr_ed/chpr_ ed_u/chpr_ed_0316_u.htm (dostęp: 4.04.2017)

[www 3] http://www.ukrstat.gov.ua (dostęp: 4.04.2017)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.