OCENA POZIOMU DOJRZAŁOŚCI JAKOŚCIOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Sławomir Adamczyk

Abstrakt


DOI: 10.19251/ne/2018.28(22)

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie isto­ty dojrzałości jakościowej organizacji jako zmiennej decyzyjnej. Dojrzałość to zdolność do zmiany i rozwoju, oznacza gotowość organizacji do spełniania okre­ślonych zadań, w sposób kompleksowy. Dojrzałość jakościowa jest również ozna­ką zdolności organizacji do stosowania narzędzi i technik zarządzania jakością. Dojrzałość jakościowa organizacji po­winna być mierzona i poddawana ciągłej analizie. Do pomiaru stopnia dojrzałości jakościowej organizacji służy samooce­na. Informacja i wiedza, uzyskana z pro­cesu samooceny, pozwala menedżerom przeorientować funkcjonowanie orga­nizacji na doskonałość. Warunkuje to możliwość rozwoju i osiągnięcia stałego sukcesu w przyszłości. Przedstawiono proces samooceny organizacji ,przepro­wadzonej na podstawie modelu, zawar­tego w standardzie PN-ISO 10014:2008. Określono poziom dojrzałości jakościo­wej organizacji.

Słowa kluczowe: zarządzanie przez ja­kość, dojrzałość jakościowa organizacji


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Bugdol Marek. 2011. Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej : teoria i praktyka, Warszawa: Difin.

Cieśliński Wojciech B. 2011. Doskonalenie procesowej orientacji przedsiębiorstw. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Grajewski Piotr. 2007. Organizacja procesowa. Warszawa: Polskie Wydawnic¬two Ekonomiczne.

Grudzewski Wiesław, Hejduk Irena. 2004. Zarządzanie wiedzą w przedsiębior¬stwach. Warszawa: Difin.

Łukasiński Wiesław, Sikora Teresa. 2008. Wpływ Modelu Doskonalenia PNJ na jakość funkcjonowania organizacji. W Problemy Jakości, Warszawa, nr 4.

Łukasiński Wiesław. 2016. Dojrzałość organizacji zarządzanej projakościowo, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

PN-EN ISO 9004:2010 Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organiza¬cji – Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością, Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.

PN-ISO 10014:2008 Zarządzanie jakością. Wytyczne do osiągania korzyści finan¬sowych i ekonomicznych, Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.

Skrzypek Adam. 2014. Dojrzałość organizacyjna i jej wpływ na doskonalenie zarządzania przedsiębiorstwem. W Problemy Jakości, Warszawa nr 10.

Skrzypek Elżbieta, Hofman Mariusz. 2010. Zarządzanie procesami w przedsię¬biorstwie, Warszawa: Wolters Kluwer.

Skrzypek Elżbieta. 2013. Dojrzałość jakościowa a wyniki przedsiębiorstw zorien¬towanych projakościowo, Warszawa: Difin.

Szczepańska Katarzyna. 2012. Podstawy zarządzania jakością, Warszawa: Ofi¬cyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Wolniak Radosław. 2011. Parametryzacja kryteriów oceny poziomu dojrzałości systemu zarządzania jakością, Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.