GRUPY ZAWODÓW W STRUKTURZE WYNAGRODZEŃ W POLSCE

Paweł Antoszak

Abstrakt


DOI: 10.19251/ne/2018.28(25)

Streszczenie

Celem artykułu jest przeprowadzenie oceny różnic w poziomach wynagrodzeń oraz identyfikacja czynników, które mia­ły wpływ na to zróżnicowanie w Polsce, w latach 2007 – 2016. Analiza dotyczyć będzie zróżnicowania wynagrodzeń, w grupach zawodów wykonywanych w Polsce. Wykorzystane do tego będą przeciętne, miesięczne wynagrodzenia brutto w Polsce, relacje przeciętnych wynagrodzeń oraz dynamika wzrostu. Na podstawie tych danych obliczone zo­staną wskaźniki statystyczne takie, jak: średnia, odchylenie standardowe oraz wskaźnik zmienności. Do przeprowadze­nia analizy i oceny stosowane będę dane statystyczne publikowane w Rocznikach Statystycznych Głównego Urzędu Staty­stycznego, za lata 2007 – 2016.

Słowa kluczowe: wynagrodzenia, płace, grupy zawodów, pracownik


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Jacukowicz Zofia. 2000. Zróżnicowanie płac w Polsce, w krajach Unii Europej¬skiej i w USA, Warszawa: IPiSS.

Jarmołowicz Wacław, Knapińska Magdalena. 2007. Wynagradzanie za pacę i ich rola w motywowaniu do pracy, w: Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, red. Wacław Jarmołowicz, Poznań: Wydaw¬nictwo Forum Naukowe.

Karaszewska Hanna. 2003. Ewolucja wynagrodzeń w Polsce w okresie zmian sys¬temu ekonomicznego, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Listwan Tadeusz. 2002. Zarządzanie kadrami, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Pocztowski Aleksy. 1998. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Kraków: Antykwa.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. 2008. Warszawa: GUS.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. 2009. Warszawa: GUS.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. 2010. Warszawa: GUS.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. 2011. Warszawa: GUS.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. 2012. Warszawa: GUS.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. 2013. Warszawa: GUS.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. 2014. Warszawa: GUS.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. 2015. Warszawa: GUS.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. 2016. Warszawa: GUS.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. 2017. Warszawa: GUS.

Sekuła Zofia. 1999. Motywowanie ekonomiczne w przedsiębiorstwie w warun¬kach gospodarki rynkowej, Wrocław: Ossolineum.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.