KONCEPCJE ZORIENTOWANE NA WIEDZĘ

Andrzej Jagodziński

Abstrakt


DOI: 10.19251/ne/2018.28(26)

 

Streszczenie

Ostatnie dziesięciolecie, a zwłaszcza ostatnie lata XX wieku, w światowej nauce i praktyce zarządzania przynio­sły wiele nowych koncepcji i metod za­rządzania organizacjami. Narastająca niepewność otoczenia spowodowała ko­nieczność radykalnej zmiany, zarówno podejścia do tradycyjnego zarządzania, czyli jego filozofii, określającej podstawo­we cele i zasady działania menedżerów, jak i stosowanych metod i technik w tym zakresie. Celem artykułu jest prezentacja istoty dwóch koncepcji zarządzania, zo­rientowanych na wiedzę, a mianowicie koncepcji organizacji uczącej się oraz organizacji inteligentnej, rozumianych jako jeden z warunków przetrwania i roz­woju współczesnych przedsiębiorstw. Au­tor przybliżając wiedzę na temat wybra­nych koncepcji zarządzania, podjął próbę wskazania możliwości ich wykorzystania w praktyce, a także efektów ich zastoso­wania.

Słowa kluczowe: organizacja ucząca się, organizacja inteligenta, gospodarka opar­ta na wiedzy, pracownicy wiedzy, organi­zacja tradycyjna


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Baruk Jerzy. 2012. Czy organizacje administracji publicznej należą do organiza¬cji uczących się? „Humanizacja Pracy” nr 3.

Borowiecki Ryszard, Romanowska Maria. 2001. Systemy informacji strategicz¬nej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.

Brilman Jean. 2002. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne w Warszawie.

Czerska Małgorzata, Szpitter Agnieszka. 2010. Koncepcje zarządzania. Podręcz¬nik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Fazlagić Ami.r 2001. Brokerzy wiedzy. „Manager” 2001 nr 2.

Gałka Ewa. 2014. Zastosowanie koncepcji organizacji uczącej się w procesie za¬rządzania organizacją pozarządową. „Nauki o Zarządzaniu” nr 2.

Galata Stanisław. 2006. Sztuka zarządzania organizacjami. Zasoby, sposoby, per¬spektywy. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Grudzewski Wiesław M., Hejduk Irena. K. 1998. Kreowanie przedsiębiorstwa przyszłości z wykorzystaniem teorii i praktyki organizacji inteligentnej. W: Mene¬dżer u progu XXI wieku. Borkowska Stanisława, Bohdziewicz Piotr 1998. Łódź: WSH-E Łódź.

Grudzewski Wiesław M., Hejduk Irena. K. 2011. Przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiana paradygmatów zarządzania.”Master of Business Administration” nr 1.

Jagodziński Andrzej. 2010. Zarządzanie wiedzą jako nowe podejście do zarzą¬dzania zasobami ludzkimi. W: Rozwój przedsiębiorczości w gospodarce rynko¬wej, red. Grzywacz Jacek, Kowalski Sławmir s. 147-159. Płock: Wydawnictwo PWSZ w Płocku.

Jones Glenn R. 1998. Tworzenie organizacji przywódczej z misją uczenia się. W: Hesselbein Frances i in. Wydawnictwo Business Press.

Koźmiński Andrzej K. 2005. Zarządzanie w warunkach niepewności. Warszawa: PWN.

Kożuch Barbara. Nauka o organizacji 2010. Warszawa: Wyd. CeDeWu.

Lewicka Dagmara. 2010. Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsię¬biorstwach. Warszawa: PWN.

Ludwiczyński Antoni. 2003. Rola doradztwa w budowaniu systemów zarządza¬nia wiedzą w przedsiębiorstwie. W: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. Wawrzyniak Bogdan. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębior¬czości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.

Mikuła Bogusz. 2000. Człowiek a organizacja. Humanizm w koncepcjach i meto¬dach organizacji i zarządzania XX wieku. Kraków: Wydawnictwo ANTYKWA.

Mikuła Bogusz, Ziębicki Bernard. 2000. Organizacja inteligentna a organizacja ucząca się. „Przegląd Organizcji” nr 5.

Mikuła Bogusz, Ćwiklicki Marek. 2001. Integracyjna rola zarządzania wiedzą. „Przegląd Organizacji” nr 4.

Mikuła Bogusz i in. 2002. Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Morawski Mieczysław. 2003. Problematyka zarządzania pracownikami wiedzy. „Przegląd Organizacji” nr 1.

Morawski Mieczysław. 2006. Pracownicy wiedzy - nowa jakość w procesach za¬rządzania ludźmi. W: Ewolucja zarządzania organizacjami na przełomie wieków, . red. Król Henryk. Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w War¬szawie.

Perechuda Kazimierz. 2000. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Kon¬cepcje, modele, metody. Warszawa: Wydawnictwo Placet.

Senge Peter M. 2012: Piąta dyscyplina teoria i praktyka organizacji uczących się. Warszawa: Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer.

Stobińska Katyarzyna. 2004. Zarządzanie wiedzą. Wyzwania dla zarządzania za¬sobami ludzkimi. „Organizacja i Kierowanie” nr 1.

Stoner James A. F. (i in.). 1997. Kierowanie. Warszawa: Wydawnictwo PWE.

Szaban Jolanta. 2003. Miękkie zarządzanie. Ze współczesnych problemów za¬rządzania ludźmi. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.

Teneta-Skwiercz Dorota. 2003. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie - know¬ledge management. W: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. Lichtarski Jan. Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Uździcki Piotr. 2009. Zasoby wiedzy jako kluczowy czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa. W: Finanse przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, red. Grzywacz Jacek, Kowalski Sławomir. Płock: Wyd. PWSZ w Płocku 2009 s. 330- 341.

Walecka-Jankowska Katarzyna. 2011: Zarządzanie wiedzą. W: Współczesne me¬tody zarządzania w teorii i praktyce, red. Hopej Marian, Kral Zygmunt. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Ziencik Paweł. 3003. Wiedza w przedsiębiorstwie. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” nr 3.

Ziębicki Bernard. 2000. Tworzenie organizacji inteligentnych. „Ekonomika i or¬ganizacja przedsiębiorstw” nr 8.

Zimniewicz Kazimierz. 1999. Współczesne koncepcje i metody zarządzania. War¬szawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Zimniewicz Kazimierz. 2009. Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

www.e-mentor.edu.pl.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.