DOBÓR, ROZWÓJ, MOTYWACJA JAKO POLA KSZTAŁTOWANIA EMPLOYER BRANDING – OCENA W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH

Zbigniew Malara, Janusz Kroik

Abstrakt


DOI: 10.19251/ne/2018.28(27)

Streszczenie

Praca prezentuje kolejne, trzecie wyni­ki badań wizerunku pracodawcy wśród młodego pokolenia. Poprzednie badania zawierały kontekst zarządzania talenta­mi (2014) oraz wyróżniania się poprzez realizację funkcji personalnej (2015). Przyjęto przypuszczenie, że tendencja do strategicznego traktowania EB nasila się w postrzeganiu tego zjawiska przez pokolenie Y. Przedstawiono syntetyczne zestawienia wyników, odnosząc je do dwóch poprzednich badań. Responden­tami były osoby do 45 lat z aglomeracji wrocławskiej. Konkluzje potwierdziły to przypuszczenie. W planowanych, kolej­nych badaniach weźmie się pod uwagę kontekst branżowy. Przesłanka ta wyni­ka z wstępnych ocen tego zjawiska, przy okazji realizacji prac dyplomowych przez studentów Wydziału Informatyki i Za­rządzania Politechniki Wrocławskiej.

Słowa kluczowe: wizerunek, pracodaw­ca, badania, młode pokolenie.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Aggerholm Helle Kryge, Andersen Sofie Esmann, Thomsenn Christa. 2011. Con¬ceptualising employer branding in sustainable organizations, Corporate Commu¬nications : An International Journal,vol.16, nr 2.

Baruk Agnieszka. 2006. Marketing personalny jako instrument kreowania wize¬runku firmy, Warszawa: Difin.

Błaszczak Anita 4.06.2015. Firmy bardziej świadomie budują markę pracodawcy, Rzeczpospolita.

Błaszczak Anita. 15.06.2016a. Dobra marka pracodawcy zyskuje na wartości”, Rzeczpospolita.

Błaszczak Anita. 30.12.2016b. Rok rekordowo niskiego bezrobocia i rynku pra¬cownika, Rzeczpospolita.

Czyżewska Alicja. 24.04.2017. Gra o większą wydajność, Rzeczpospolita.

Dąbrowska Julita. 2014. Marka pracodawcy czy pracodawca z wyboru – omówie¬nie dwóch różnych podejść do działań employer brandingowych prowadzonych

przez organizacje. W Czesław Szmidt, (red). Nowe nurty w zarządzaniu i ekono¬mii. Warszawa: Poltex.

Jędrych Elżbieta (red). 2007. Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego stopnia. Kraków: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Juchnowicz Marta. 2012. Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i moty¬wowania. Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kantowicz-Gdańska Monika. 2009. Employer branding – kwestie definicji i mo¬delu,, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Nr 6.

Kozłowski Marek. 2016. Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Kroik Janusz, Kubiński Piotr. 2012. Wizerunkowy kontekst strategii społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa. W Anny Adamus-Matuszyńskiej i Renaty Maćkowskiej (red). Public relations: doskonalenie procesu komunikowania. Ka¬towice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Kroik Janusz, Skonieczny Jan. 2014. O wizerunku przedsiębiorstwa odpowie¬dzialnego społecznie. W Zbigniewa Malary (red) Przyzwoitość w zarządzaniu : wybrane zagadnienia. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocław¬skiej, 2014.

Kroik Janusz, Ziębicki Paweł 2015. Wpływ funkcji personalnej na pozytywny wizerunek pracodawcy, Marketing i Rynek. nr 3.

Listwan Tadeusz. 2010. Zarządzanie kadrami. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Malara Zbigniew, Kroik Janusz. 2016. Marka pracodawcy i jej wizerunkowe zna¬czenie w zarządzaniu talentami. Przegląd Organizacji nr 8.

Malara Zbigniew, Kroik Janusz. 2017. Spójność strategii personalnej organizacji. Przegląd Organizacji. nr 12.

Smolbik-Jęczmień Alicja. 2013. Rozwój kariery zawodowej przedstawicieli poko¬lenia X i Y w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wilden Ralf, Gudergan Siegfriend, Lings Ian. 2010. Employer branding: strategic implications for Staff recruitment, Journal of Marketing Management. vol.26,nr 1 – 2.

[www 1] https://www.ankietka.pl/ankieta/275833/wplyw-realizacji-funkcji-per¬sonalnej-na-wizerunek-pracodawcy.html


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.