INTERNET JAKO DETERMINANTA ROZWOJU SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Maciej Sikorski

Abstrakt


 DOI: 10.19251/ne/2018.28(28)

Streszczenie

Celem opracowania jest wskazanie Inter­netu jako determinanta rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Roz­ważania rozpoczynają się od rysu histo­rycznego, powstania i rozwoju Internetu, w tym i w Polsce. Następnie dokonana została charakterystyka użytkowników Internetu. Ważnym problemem, poruszo­nym w opracowaniu, jest określenie pod­stawowych usług sieci Internetu.

Słowa kluczowe: Internet, użytkownicy Internetu, usługi sieci Internetu, środowi­sko biznesowe


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Afuah Allan, Tucci Christopher L. 2003. Biznes internetowy. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Bendyk E., Internet – śmietnik czy sezam kultury?

http://csw.art.pl/konwersatorium/bendyk.html, [data dostępu: 24.05.2011].

Dobiegała-Korona Barbara, Doligalski Tymoteusz, Korona Błażej. 2004. Konku¬rowanie o klienta e-marketingiem, Warszawa: DIFIN.

Drab-Kurowska Anna, Sokół Aneta. 2014. Małe i średnie przedsiębiorstwa wo¬bec wyzwań technologii XXI wieku, CeDeWu.

Fijołek A. 2007. Internet jako podstawa tworzenia wartości dla firm i ich klien¬tów, [w:] Oblicza Internetu, red. nauk. M. Sokołowski, Elbląg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

Idziakowski Zbigniew. Podstawowe usługi w Internecie, [w:] Internet w Firmie – Firma w Internecie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, http://bip.parp– gov–pl/files/74/81/98/internet.pdf [dostępne dnia: 26.05.2011].

Kisiel Michał. 2008. Internet a konkurencyjność banków w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.

Kosiaty Jarosław. Internet i jego podstawowe usługi, http://abc.doktorzy.pl/pod¬stawy.htm [data dostępu: 24.05.2011].

Krejtz Krzysztof (red.) 2009. Diagnoza Internetu 2009. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Łebkowski Michał. 2009. E-wizerunek Internet jako narzędzie kreowania ima¬ge’u w biznesie, Helion.

Małachowski Andrzej. 2005. Środowisko wirtualnego klienta. Wrocław: Akade¬mia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Skubisz Ryszard. 2000. Internet 2000. Prawo – ekonomia – kultura. Lublin.

Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006- 2010, GUS, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2010.

Trzcieliński Stefan, Frontczak Tomasz, Wykorzystanie potencjału wyszukiwarek internetowych w marketingu, „Zeszyty naukowe Politechniki Poznańskiej” 2003, nr 37 http://www.sprawnymarketing.pl/materiały_pdfwykorzystanie_potencja¬lu_wyszukiwarek.pdf [data dostępu: 25.05.2011].

CBOS Komunikat z Badań Nr 49/2017

[www1] http://www.naukowy.pl/encyklopedia/Word_Wide_Web, [data dostępu: 24.05.2011].

[www2] Raport: Segmentacja użytkowników Internetu, http://pliki.gemius.pl/ Raporty/2006/Gemius.pl/Raporty/2006/Gemius%20SASegmentacja_raport.pdf [data dostępu:25.04.2011].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.