OCENA OKRESOWA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

Magdalena Kaczmarczyk

Abstrakt


DOI: 10.19251/ne/2018.28(30)

Streszczenie

Jednym z podstawowych elementów za­rządzania zasobami ludzkimi jest ocena pracownicza. Jest to formalna metoda, umożliwiająca ocenić wykonywaną pra­cę przez pracownika. Literatura często wskazuje, iż ocena powinna dotyczyć jedynie weryfikowania kompetencji oraz efektów pracy pracownika. Zatem ocena nie powinna ingerować w sferę prywat­ności, jak również zagłębiać się w oso­bowość pracownika. Głównym celem okresowej oceny powinno być motywo­wanie pracownika do lepszej pracy oraz pomocy w rozwoju zawodowym. Istotną kwestią jest określenie odpowiedniej me­tody oceny, najczęściej w postaci sforma­lizowanych arkuszy, a następnie zawarcie w nich adekwatnych kryteriów oraz wła­ściwej skali ocen. Oceny powinny służyć między innymi rzetelnemu kształtowa­niu wynagrodzeń, prawidłowej selekcji na stanowiska pracy, jak również wyboru właściwych osób do awansu.

Słowa kluczowe: O cena o kresowa, za­rządzanie zasobami ludzkimi, pracownik samorządowy.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Benedikt Antoni, Pietkiewicz Marek, Siejka Radosław. 2007. Ocena kwalifikacyj¬na pracowników samorządowych. Wrocław: Grupa Wydawnicza ERGO.

Czubasiewicz Halina. 2005. Okresowe ocenianie pracowników: konfiguracja i projektowanie systemu. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Jędrzejczak Jacek. 2016. Oceny okresowe pracowników. Zarządzanie przez oce¬nianie. Poradnik dobrych praktyk. Gdańsk: ODDK Spółka z ograniczoną odpo¬wiedzialnością Sp.k.

Jędrzejczak Jacek. 2016. Oceny okresowe pracowników samorządowych. Jak pro¬fesjonalnie opracować, wdrażać i modyfikować. Gdańsk: ODDK Spółka z ograni¬czoną odpowiedzialnością Sp.k.

Juchnowicz Marta. 2012. Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i moty¬wowania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Korach Romuald. 2009. Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika. Gliwi¬ce: Wydawnictwo Helion.

Michaluk Andrzej, Kacała Joanna. 2012. Systemy doskonalenia i rozwoju kadr. Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Ko¬ściuszki.

Padzik Kinga. 2013. Ocena pracowników. Nowa generacja narzędzi do oceny pracowników w nowym ujęciu klasycznego modelu kompetencji. Warszawa: a Wolters Kluwer business.

Sidor-Rządkowska Małgorzata. 2016. Kształtowanie nowoczesnych systemów pracowników. Wydanie V. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Wajda Augustyn. 2003. Podstawy nauki o zarządzaniu organizacjami. Warszawa: Difin.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku. Ustawa o pracownikach samorządowych. Dz. U. 2016, poz. 902 z późn. zm.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.