POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ W KONTEKŚCIE SZEROKO POJĘTEJ WIEDZY, A BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Maria Kapturska, Robert Kapturski

Abstrakt


DOI: 10.19251/ne/2018.28(32)

 

Streszczenie

Autorzy skupiają się na określeniu zakre­su wiedzy prawnie chronionej. Z uwagi na wprowadzane nowe przepisy, związa­ne z ochroną danych poufnych, starają się wskazać kierunki i zagrożenia związane z codzienną działalnością w obszarze wie­dzy, innowacyjności i przedsiębiorczości oraz znaleźć środki pozwalające na jasne określenie bezpiecznego przetwarzania danych. Analizują także prawne aspekty działania na danych poufnych, wykorzy­stując usługi usytuowane poza Polską oraz Unią Europejską. Określają podział da­nych na dane tajne i poufne oraz wskazują kierunki bezpiecznego i prawnie chronio­nego sposobu powierzenia danych osobom trzecim i firmom z poza Unii Europejskiej. Wskazują również aspekty prawne ochro­ny danych, zgromadzonych w bazach wiedzy, przedsiębiorstwach oraz szeroko rozumianej wiedzy.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo da­nych, chmura obliczeniowa, administra­tor bezpieczeństwa Informacji.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1503.

Dyrektywy europejskie Dz.U. 2005 nr 178 poz. 1480.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228.

[www1] http://safeharbor.com/list.asp (dostęp: 26.02.2018)

[www2] http://www.wakefieldresearch.com (dostęp 26.02.2018)

Polityka unii europejskiej w kontekście szeroko pojętej wiedzy, a bezpieczeństwo danych


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.