ALTERNATYWNE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. LEASING

Anna Jabłońska

Abstrakt


Streszczenie:
Przedsiębiorstwa, bez względu na swoją wielkość, miejsce czy zakres działalności
potrzebują źródeł finansowania. Finansowanie przybiera różne formy
i rozmiary, zależnie od potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa finansowanego
oraz przyjętej przez nie strategii finansowania.
W obecnej dobie przedsiębiorstwa mają do dyspozycji bardzo wiele możliwości
finansowania prowadzonej działalności gospodarczej. Tradycyjnie do form
finansowania należną m.in.: emisje akcji, obligacji czy papierów komercyjnych,
leasing, faktoring, franczyza, kredyt handlowy (kupiecki), kredyty bankowe i pożyczki
pieniężne, a także formy takie jak private equity, czy kapitał wysokiego ryzyka
(venture capital). Dokonując wyboru źródeł finansowania należy wziąć pod
uwagę szereg czynników definiujących, które sposoby pozyskania kapitału są
dla przedsiębiorstwa w danym momencie najbardziej odpowiednie i komponują
się ze sobą tak, by tworzyły jak najkorzystniejszą strukturę kapitału. Zastosowanie
odpowiednich rozwiązań i narzędzi umożliwia podmiotom gospodarczym
ograniczenie ryzyka, przez co wpływa na osiągnięcie stawianych celów dotyczących
maksymalizacji wartości i rozwoju przedsiębiorstwa.
Specyficzną formą finasowania działalności inwestycyjnej jest leasing. Jest to
obecnie ważna forma realizowania inwestycji, zwłaszcza w tych jednostkach,
które wykazują niedobór kapitału, zaś wykorzystanie kredytu jest z różnych
względów utrudnione lub wręcz nieopłacalne. Leasing jest narzędziem służącym
finansowaniu inwestycji, a jednocześnie odznaczającym się istotnymi korzyściami
podatkowymi dla leasingobiorcy. Korzyści podatkowe płynące z leasingu są
dostępne zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i przedsiębiorstw z sektora
MŚP. Coraz większa liczba przedsiębiorców w Polsce podejmuje próby skorzystania
z usług firm leasingowych. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat rynek
leasingu w Polsce uległ ogromnym przeobrażeniom. Leasing z pojęcia czysto
podręcznikowego stał się powszechnie znaną usługą finansującą co trzecią ruchomość
w Polsce. Rynek leasingowy jest szczególnie wrażliwy na zmiany
w koniunkturze gospodarczej oraz zmiany w otoczeniu regulacyjnym.
Pomimo swojej krótkiej historii leasing stał się w Polsce ważnym instrumentem
finansowania wspierającym inwestycje wielu przedsiębiorstw. Rozwojo

wi tego rynku nie służyły przez długi czas rozwiązanie prawne. Przełomowe
znaczenie miała, unikalna w skali światowej, regulacja umowy leasingu,
wprowadzona do kodeksu cywilnego nowelą z 2000 roku. Nawiązując do postanowień
ottawskiej Konwencji Międzynarodowego Instytutu Ujednolicenia
Prawa Prywatnego (UNIDROIT) o międzynarodowym leasingu finansowanym
z 1988 roku, unormowano kompleksowo w art. 7091-70918 tego kodeksu
definicję umowy leasingu, zawarcie, prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność
stron, a także jej zakończenie. Regulacja kodeksowa leasingu jako zjawiska
cywilnoprawnego stanowi płaszczyznę odniesienia dla traktowania go
w prawie podatkowym i bilansowanym. W ten sposób stworzono jednolite
ramy prawne dla leasingu, które są jedną z głównych przesłanek jego rozwoju.
Słowa kluczowe: rynek leasingowy, zmiany w koniunkturze, zmiany w otoczeniu
regulacyjnym, regulacja umowy leasingu, regulacja kodeksowa leasingu


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Literatura

• Bień Witold. 2011. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.

• Dębski Wiesław. 1991. Leasing czy kredyt. Warszawa: Poltext.

• Dworniak Jan. 2000. Leasing i umowy o podobnym charakterze. Warszawa:

Sanpollac.

• Fierla Andrzej. 2008. Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi. Warszawa:

Oficyna Wydawnicza SGH.

• Grzywacz Jacek, Burżacka-Majcher Monika. 2007. Leasing w przedsiębiorstwie.

Warszawa: Szkoła Głowna Handlowa.

• Grzywacz Jacek. 2012. Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura. Warszawa:

Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza.

• Grzywacz Jacek. 2001. Faktoring. Warszawa: Difin.

• Jaworski Władysław, Zawadzka Zofia. 2005. Bankowość podręcznik akademicki.

Warszawa: Poltext.

• Poczobut Jerzy. 1996. Umowa Leasingu w prawie krajowym i międzynarodowym.

Warszawa: PWN.

• Podrecki Paweł. 1993. Leasing - charakterystyka prawna umowy, Kraków: serie:

Krótkie komentarze dla praktyków.

• Skowronek-Mielczarek Anna. 2007. Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania.

Warszawa: Wyd. C.H. Beck.

• Walica Henryk. 1999. Zarzadzanie kapitałem w przedsiębiorstwie: wykorzystanie

i powiększanie majątku trwałego. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu.

• Węcławski Jerzy. 2000. Finansowe wspomaganie rozwoju gospodarczego. Materiały

pokonferencyjne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

• Gazeta Prawna, Nr 3/1997.

• Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem

stanu koniunktury w IV kw. 2015r. oraz prognoz na I kw. 2016 rok, NBP.

Wykaz źródeł internetowych

• [www1] http://www.leasing.org.pl/statystyki/2015 (dostęp: 20.04.2016)

• [www2] http://www.leaseurope.org (dostęp: 20.04.2016)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.