TOM XXIII

Spis treści

Articles

RYNEK PRACY W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI – SZANSE I ZAGROŻENIA PDF
Agnieszka Krzętowska, Andrzej Jagodziński
ANALIZA ZMIANY ROZMIARÓW BEZROBOCIA W POWIECIE SUWALSKIM I MIEŚCIE SUWAŁKI PDF
Mariusz Szmidt
KOREPETYCJE A RYNEK PRACY NIEREJESTROWANEJ – KOMUNIKAT Z BADAŃ WTÓRNYCH PDF
Mariola Szewczyk-Jarocka, Anna Nowacka
PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA W ZAKRESIE AKCYZY NA WYROBY TYTONIOWE PDF
Karol Kozdra
EKONOMETRYCZNA ANALIZA ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ POLSKIEGO SEKTORA ICT W LATACH 2007-2014 PDF
Paweł Kaczmarczyk
WPŁYW PROCESÓW GLOBALIZACJI NA PRZEOBRAŻENIA RYNKU TURYSTYCZNEGO I EKSPANSJĘ GRUPY NAJWIĘKSZYCH DZIAŁAJĄCYCH NA NIM MIĘDZYNARODOWYCH SIECI HOTELOWYCH W XXI W PDF
Włodzimierz Kędziorek, Eliza Różycka
SYSTEMATYKA METOD POKREWNYCH MOŻLIWYCH DO ZASTOSOWANIA W OCENIE JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ ORGANIZACJI PDF
Agata Szyran-Resiak
PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO MODEL REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWY I MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ W POLSCE PDF
Katarzyna Kołodziejczyk-Jeziorska
NATIONAL AND EU REGULATIONS IN THE AREA OF THE REMUNERATION OF BOARD MEMBERS OF THE BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. THE CURRENT SITUATION AND AUTHOR’S PROPOSAL FOR AMENDMENTS PDF
Sebastian Skuza
ZMIANY NA RYNKU USŁUG FINANSOWYCH W KONTEKŚCIE DYREKTYWY PAD PDF
Dorota Ślażyńska-Kluczek
ZMIANY W SYSTEMIE SEPA I WPŁYW DYREKTYWY PSD2 NA RYNEK USŁUG PŁATNICZYCH PDF
Ewa Jagodzińska-Komar
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I STRUKTURA KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNYCH W POLSCE PDF
Michał Szudejko
NIESTANDARDOWE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW ROLA I DECYZJE WYBORU PDF
Bożena Korzeniewska
ALTERNATYWNE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. LEASING PDF
Anna Jabłońska
WYKORZYSTANIE KREDYTU HANDLOWEGO W FINANSOWANIU PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE PDF
Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
SKUTECZNOŚĆ SYSTEMÓW CASH POOLING W ZARZĄDZANIU ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI PRZEDSIĘBIORSTWA PDF
Jacek Grzywacz
ZABEZPIECZENIE RYZYKA WALUTOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE PDF
Joanna Szwed
AUDYT WEWNĘTRZNY SZANSĄ NA SUKCES PRZEDSIĘBIORSTWA PDF
Aleksandra Milewska-Zawada
PRZEŁOMOWY ROK NA RYNKU WINDYKACYJNYM – ANALIZA FUZJI I PRZEJĘĆ W 2015 ROKU PDF
Kamil Gemra
WYZWANIA SEKTORA ENERGETYCZNEGO W POLSCE Z PERSPEKTYWY AKCJONARIUSZY PDF
Mariusz Lipski
ROZWÓJ NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH – USTAWA DEWELOPERSKA OD TEORII DO PRAKTYKI PDF
Sławomir Terpiłowski
POLSKI SYSTEM PODATKOWY – ZAGADNIENIA OGÓLNE PDF
Lech Bylicki
BIG DATA – ZNACZENIE, ZASTOSOWANIA I ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE PDF
Katarzyna Racka
SUGGESTER – ELEKTRONICZNY SYSTEM ZBIERANIA OPINII POLSKO-JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH – STUDIUM PRZYPADKU PDF
Małgorzata Cieciora
FINANSOWANIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH ZE ŚRODKÓW UE PDF
Sławomir Kowalski
LOKALNY WYMIAR POLITYKI SPÓJNOŚCI PDF
Dorota Jegorow
RYNEK POLSKICH JABŁEK W LATACH 2013-2015 A WPROWADZONE EMBARGO ROSYJSKIE W KONTEKŚCIE SYTUACJI EKONOMICZNEJ SADOWNIKÓW PDF
Edyta Guzek
ZNACZENIE HANDLU ZAGRANICZNEGO W ROZWOJU GOSPODARCZYM PDF
Michał Jaszczyński
DLACZEGO HISZPANIA NIE RADZI SOBIE W STREFIE EURO? ANALIZA POLITYKI PIENIĘŻNEJ BANKU HISZPANII W LATACH 1990-1998 PDF
Zbigniew Klimiuk
PROBLEMY ROZWOJU ROLNICZO-PRZEMYSŁOWEJ UKRAINY. STAN I PERSPEKTYWY PDF
Swetlana Gutkewicz, Pavlo Sydorenko
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УКРАИНЕ PDF
Петр Боровик, Александр Непочатенко, Валентина Непочатенко
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА В УКРАИНЕ PDF
Юлия Нестерчук, Елена Рыбчак
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКИх ТЕРРИТОРИй УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДУКТИВНОй ЗАНЯТОСТИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА PDF
Елена Непочатенко, Николай Коротеев
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В УКРАИНЕ PDF
Виталий Рыбчак, Петр Курмаев


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.