TOM XXII

Spis treści

Articles

SYSTEM CONTROLLINGU W SPÓŁCE ABC PDF
Małgorzata Adamczyk
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU JAKO NARZĘDZIE MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA PRZYKŁADZIE SIECI FRANCZYZOWEJ GALILEUSZ PDF
Maja Żychlewicz
STRATEGIE ORGANIZACJI W SYTUACJI KRYZYSOWEJ PDF
Paweł Strzemecki
SYSTEMATYKA METOD OCENY JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ ORGANIZACJI PDF
Agata Szyran-Resiak
WOLONTARIAT – MOTYWY DZIAŁANIA PDF
Anna Schulz
POLITYKA FISKALNA I MONETARNA NA ETAPIE DOCHODZENIA DO STREFY EURO PDF
Henryk Bąk
RYZYKO MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW I MOŻLIWOŚCI JEGO UBEZPIECZENIA PDF
Ewa Wierzbicka
IT W PROCESIE BUDŻETOWANIA, REALIZACJI ORAZ KONTROLI PROCESÓW INWESTYCYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W PERSPEKTYWIE DOTACJI UNIJNYCH W LATACH 2014-2020 PDF
Wojciech Bieniek
WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MŚP NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W POLSCE W LATACH 2007 - 2013 PDF
Edyta Guzek
KOOPERACJA PRZEDSIĘBIORSTW NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI W ŚWIETLE TEORII GIER PDF
Natalia Przybylska
WYBRANE ASPEKTY REGULACJI POLSKIEGO RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO PDF
Paweł Kaczmarczyk
SYSTEM FINANSOWANIA PUBLICZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ NIEMIECKICH PDF
Marta Kluczyńska, Jacek Grzywacz
SZARA STREFA EDUKACJI NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SIERPCU PDF
Mariola Szewczyk – Jarocka,, Anna Nowacka
BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW W DOBIE KONSOLIDACJI SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE PDF
Katarzyna Stelmarska
KONCENTRACJA SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE NA PROGU NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ PDF
Mariusz Lipski
KREDYT W PRZEDSIĘBIORSTWIE PDF
Bożena Korzeniewska
ZWROTNE INSTRUMENTY WSPARCIA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ UE PDF
Łukasz Konopielko
KREDYTY HIPOTECZNE W POLSCE W KONTEKŚCIE STABILNOŚCI FINANSOWEJ I MAKROEKONOMICZNEJ PDF
Ryszard Kata
DETERMINANTY WYBORU BANKU PRZEZ MŁODYCH KLIENTÓW PDF
Mirosław Sołtysiak
PROPOZYCJE ZMIAN W OTOCZENIU REGULACYJNYM BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W ZAKRESIE PONOSZENIA OBCIĄŻEŃ PUBLICZNOPRAWNYCH PDF
Sebastian Skuza
POTENCJAŁ ROZWOJU RYNKU PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH W POLSCE PDF
Marek Oleńkiewicz
ANALIZA OPŁATY INTERCHARGE PDF
Dorota Ślażyńska-Kluczek
RYNEK CATALYST W FINANSOWANIU PRZEDSIĘBIORSTW PDF
Karol Kozdra
PIERWSZA EMISJA OBLIGACJI W FORMULE OFERTY KASKADOWEJ NA PRZYKŁADZIE PCC ROKITA SA PDF
Jacek Grzywacz, Kamil Gemra
EFEKTYWNOŚĆ POLSKIEGO SYSTEMU VAT W ŚWIETLE WZROSTU SKALI OSZUSTW PODATKOWYCH PDF
Michał Malesa
ROZLICZANIE PODATKU VAT Z ZASTOSOWANIEM PROCEDURY MOSS PDF
Michał Jaszczyński
KULTUROWE ASPEKTY ROZWOJU REGIONALNEGO PDF
Katarzyna Sołkowicz
REGIONALNY RYNEK PRACY W OPINII MIESZKAŃCÓW WSI I MIAST PDF
Barbara A. Sypniewska, Olga Rawa – Siarkowska
TURYSTYKA KULTUROWA W PŁOCKU NA PRZYKŁADZIE FESTIWALI PDF
Włodzimierz Kędziorek
POTENCJAŁ EKSPORTOWY PRZEDSIĘBIORSTW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO – STRUKTURA TOWAROWA I GEOGRAFICZNA PDF
Wioleta Dąbrowska
INWESTYCJE MIKROPRZEDSIĘBIORSTW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA PDF
Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
SPÓŁDZIELCZOŚĆ ROLNICZA W POLSCE PO INTEGRACJI Z UE PDF
Sławomir Kowalski
REGULACJE I PRAKTYKA MIĘDZYNARODOWEJ POLITYKI CELNEJ PDF
Lech Bylicki
STATYSTYCZNY PORTRET POLSKI I NORWEGII W ŚWIETLE WSKAŹNIKÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PDF
Artur Zimny
EWOLUCJA GOSPODARKI WŁOCH PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ- OD „CUDU” DO KRYZYSU GOSPODARCZEGO PDF
Zbigniew Klimiuk
DOSTĘP DO FINANSOWANIA JAKO CZYNNIK ROZWOJU MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W STREFIE EURO PDF
Agnieszka Kobeszko
ROZWÓJ POWIĄZAŃ FRANCHISINGOWYCH NA RYNKU EUROPEJSKIM I W USA PDF
Joanna Szwed
WPŁYW SZOKÓW NAFTOWYCH NA ASYMETRIĘ CYKLU KONIUNKTURALNEGO - ANALIZA PRZEŁĄCZNIKOWYCH MODELI MARKOWA DLA PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ PDF
Andrzej Geise
PRZESTĘPCZOŚĆ SKIEROWANA PRZECIWKO INTERESOM FINANSOWYM UNII EUROPEJSKIEJ PDF
Bogusława Sebastianka, Aleksandra Siewert
GLOBALIZM JĘZYKOWY W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ PDF
Danuta Pietrzak
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ PDF
В.И. Рыбчак,, Е.С. Рыбчак, П.Ю. Курмаев


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.