TOM XX

Spis treści

Articles

WYSPY KAJMANA JAKO PRZYKŁAD OAZY PODATKOWEJ PDF
Mariola Szewczyk-Jarocka
USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W OPINII KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH PDF
Anna Nowacka
RYNEK POZYSKIWANIA FUNDUSZY PRIVATE EQUITY W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ PDF
Eliza Bandera
SEGMENTACJA NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH PDF
Jacek Grzywacz
KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW A DZIAŁANIA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU PDF
Anna Skowronek-Mielczarek
DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE PDF
Joanna Cecelak
POLSKA W MIĘDZYNARODOWYM HANDLU TOWARAMI I USŁUGAMI PDF
Wioleta Dąbrowska
SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ I ŚWIATA PDF
Agnieszka Krzętowska
ZJAWISKO BEZROBOCIA, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM BEZROBOCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE PŁOCKIM W LATACH 2008- 2012 PDF
Włodzimierz Kędziorek, Sylwia Marta Piestrzeniewicz
GENEZA NAUK O ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU PDF
Andrzej Jagodziński
MOTYWY WYBORU ZAWODU PRZEZ FARMACEUTÓW PDF
Anna Schulz
KULTURA ORGANIZACYJNA. ANALIZA PORÓWNAWCZA – BIZNES A ORGANIZACJA PUBLICZNA PDF
Barbara A. Sypniewska
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W POLSCE W LATACH 2004–2013 PDF
Sławomir Kowalski
OCHRONA ŚRODOWISKA W UNII EUROPEJSKIEJ PDF
Lech Bylicki
ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA PŁOCKA W OCENIE JEGO MIESZKAŃCÓW PDF
Ludmiła Będzikowska
ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ PDF
Нестерчук Ю.А., Гузар Б.С.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В УКРАИНЕ PDF
Рыбчак Е.С.
СОВРЕМЕННЫЙ МЕХАНИЗМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ PDF
Непочатенко Е.А., Барабаш Л.В.
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ PDF
Рыбчак В.И.,, Курмаев П.Ю.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.