TOM XIX

Spis treści

Articles

MIEJSCE ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD PRZYCHODÓW OSÓB DUCHOWNYCH W POLSKIM SYSTEMIE PODATKOWYM – UJECIE TEORETYCZNE PDF
Mariola Szewczyk–Jarocka
PRAWNO–EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU FRANCHISINGU NA ŚWIECIE PDF
Sylwia Lipińska-Tyburczy
FAKTORING A PŁYNNOŚĆ FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA PDF
Jacek Grzywacz
POZYSKANIE POKOLENIA Y DLA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ WYZWANIEM DLA POLSKICH BANKÓW PDF
Anna Schulz, Edward Czarnecki
LOJALNOŚĆ KLIENTÓW WOBEC BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH PDF
Anna Nowacka
OGÓLNY ZARYS ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO W POLSCE PDF
Andrzej Jagodziński
WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA EKONOMIKI USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PDF
Paweł Kaczmarczyk
REALIZACJA ZALESIEŃ GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE W RAMACH PROW 2007-2013 PDF
Sławomir Kowalski
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Рибчак О.С.
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ PDF
В.І. Рибчак
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Непочатенко О.А.
РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Непочатенко В.О.
СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В АГРОПРОМИС- ЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ УКРАЇНИ PDF
Мальований М.І., Прокопчук О.Т.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.