TOM XXV

Spis treści

Articles

Uwarunkowania sytuacji finansowej przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 2010-2015 PDF
Jan Hybel
Wpływ wielkiego kryzysu i zagranicy na polski handel zagraniczny w latach 1929-35 (część I) PDF
Zbigniew Klimiuk
Zastosowanie metod porządkowania liniowego w badaniu województw pod względem stopnia wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach PDF
Paweł Kaczmarczyk
Wymiar ekonomiczny roli eksperta mobilnego i jego narzędzi teleinformatycznych w procesie przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej PDF
Wojciech Lewicki
Program gwarancyjny de minimis jako inicjatywa zwalczania barier dostępu do kapitału dla MSP PDF
Maria Andrzejak
Realizacja wspólnej polityki rolnej unii europejskiej i jej konsekwencje dla europejskiego rolnictwa PDF
Sławomir Kowalski
Dochody w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego PDF
Zofia Wyszkowska, Sylwia Serwatka-Bober
Cучасний стан та перспективи розвитку економічної освіти в україні PDF
Ганна Дутка
Tendencies and forecast of ukraine’s economic development during 2014-2017 PDF
Galina Myskiv
Office-banking w zarządzaniu środkami pieniężnymi i płynnością przedsiębiorstwa PDF
Jacek Grzywacz
Instytucje kredytu podatkowego PDF
Jerzy Sikorski
Uwarunkowania systemu emerytalnego w Polsce PDF
Anna Nowacka, Andrzej Ścibło
Bankowość mobilna i terminalowa jako przykład usług bankowości elektronicznej zagrożonej bezpieczeństwem w opinii klientów banków spółdzielczych – badania własne PDF
Mariola Szewczyk-Jarocka
Funkcje podatków w gospodarce PDF
Michał Jaszczyński
Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 2004-2015 PDF
Paweł Kulpaka
Atrakcyjność rynku new connect giełdy papierów wartościowych w Warszawie jako miejsca pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwa w Polsce PDF
Mariusz Lipski
Działalność „shadow banking” na rynku usług finansowych PDF
Katarzyna Stelmarska
Finansowy portret publicznych uczelni zawodowych PDF
Artur Zimny
Style prowadzenia negocjacji PDF
Andrzej Kozina
Elementy sprawowania nadzoru w spółkach z udziałem skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego w kontekście utrzymania neutralności politycznej. Autorskie propozycje zmian legislacyjnych PDF
Sebastian Skuza, Robert Lizak
Nieetyczne zachowania proorganizacyjne PDF
Tomasz Gigol, Barbara A. Sypniewska
Wyzwania związane z zarządzaniem procesami na uczelniach wyższych w Polsce – wybrane zagadnienia PDF
Małgorzata Cieciora
Dysfunkcje w sferze rozwoju i motywowania zasobów ludzkich PDF
Andrzej Jagodziński, Agnieszka Krzętowska
Kodeks etyczny jako instrument kształtowania postaw moralnych w organizacji publicznej. Studium przypadku PDF
Rafał Kania
Zarządzanie motywacją pracowników: case study banku x PDF
Zuzanna Korońska, Marek Krzywonos
Zarządzanie ryzykiem w audycie wewnętrznym – wybrane zagadnienia PDF
Aleksandra Milewska-Zawada
Variability of information support for the results of enterprise business activity PDF
Svitlana Levytska, Viktoriia Vovk


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.