Indeksacja

Czasopismo „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne” otrzymało 5 punktów w wykazie czasopism naukowych (lista B) zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 roku. Punktacja MNiSW 2014: 3 pkt. Czasopismo jest też indeksowane w Index Copernicus (ICV 2017: 85.14, ICV 2016: 70.49, ICV 2015: 49.79, ICV 2014: 35.32, ICV 2013: 3.59) oraz BazEkon i CEJSH.

Streszczenia opublikowanych prac są dostępne 'online' w międzynarodowej bazie danych 'The Central European Journal of Social Sciences and Humanities'
http:// cejsh.icm.edu.pl