O Czasopiśmie

Czasopismo ukazuje się od roku 2002, początkowo nieregularnie, a od 2010 roku jako półrocznik. Poszczególne tomy zwierają artykuły pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki PWSZ w Płocku oraz pracowników naukowych z innych uczelni, zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Pismo ma stałą strukturę i zostało podzielone na trzy działy tematyczne:

  1. Ekonomia
  2. Finanse
  3. Zarządzanie

Problematyka podejmowana przez autorów artykułów dotyczy szerokiego spektrum zagadnień ekonomicznych, obejmujących dyscypliny naukowe: ekonomia, finanse i nauki o zarządzaniu, a  także dyscypliny pokrewne: prawo i informatyka, prezentowanych od strony teoretycznej, jak i praktyki gospodarczej.  Czasopismo zawiera publikacje wyników badań, analiz teoriopoznawczych oraz studiów empirycznych.

 

About the Journal

The academic journal  Economic Notes  has been published since 2002, initially not regularly, but since 2010 - every six months. The volumes include the papers prepared by the employees of the Department of Economics and IT of the State University of Applied Sciences in Płock as well as researchers from both in Poland and abroad.

The journal has a fixed structure and is divided into three thematic sections:

  1. Economics
  2. Finance
  3. Management

The authors of the papers deal with a wide range of economic issues and problems including such scientific disciplines as economics, finance and marketing, not to mention other related disciplines such as law and IT shown from theoretical and practical (economic) perspective. The journal presents and publishes the results of scientific research, epistemic analyses and empirical studies.