JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTÓW PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO

Paweł Orłowski, Marzena Humańska

Abstrakt


Streszczenie
Wstęp
Zawał mięśnia sercowego jest często występującym schorzeniem zarówno w Polsce, jak i krajach wysoko rozwiniętych.
Może ono prowadzić do spadku jakości życia tych chorych.
Cel
Celem pracy jest próba zbadania jaka jest jakość życia pacjentów po zawale mięśnia sercowego oraz poznanie determinantów,
które mogą mieć wpływ na ich jakość życia.
Materiał i metody
W pierwszej połowie 2011 roku przeprowadzono badanie jakości życia chorych po zawale mięśnia sercowego w Klinice
Kardiologii 10-go Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy. W tym celu wykorzystano kwestionariusz
WHOQOL-BREF oceniający jakość życia, zadowolenie z własnego zdrowia, oraz poziom funkcjonowania w dziedzinie
fizycznej, psychologicznej, społecznej oraz środowiskowej.
Wyniki
Pacjenci leczeni z powodu wystąpienia zawału mięśnia sercowego są zazwyczaj niezadowoleni ze swojego zdrowia.
Pacjenci leczeni inwazyjnie z powodu zawału mięśnia sercowego mają nieco lepszą jakość życia od pacjentów leczonych
zachowawczo. Pacjenci leczeni z powodu zawału mięśnia sercowego różnymi metodami charakteryzują się podobnym
funkcjonowaniem w sferze fizycznej. Pacjenci posiadający wykształcenie wyższe i średnie leczeni z powodu zawału mięśnia
sercowego lepiej funkcjonują w sferze psychologicznej.
Wnioski
W badanej grupie pacjenci leczeni z powodu wystąpienia zawału mięśnia sercowego w 73% są zadowoleni z jakości swojego
życia.
Słowa kluczowe: zawał mięśnia sercowego, jakość życia, jakość życia pacjentów po zawale mięśnia sercowego


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antoniewicz Małgorzata. 2008. Jakość życia pacjentów po zawale mięśnia sercowego. [w:] Jakość życia ludzi chorych

i przewlekle chorych a działania pielęgniarki. Bielawska Jolanta i wsp. (red.), Legnica: Wydawnictwo Wyższej Szkoły

Medycznej LZDZ w Legnicy.

Cieliński Rafał, Grzywa-Cielińska Anna. 2009. „Wczesna rehabilitacja poszpitalna a jakość życia chorych z ostrymi

zespołami wieńcowymi.” Polski Merkuriusz Lekarski, XXVII, Nr 159: 192-196.

Jaracz Krystyna. 2001. WHOQOL-BREF Klucz. [w:] Jakość życia w naukach medycznych, red. Wołowicka Laura:

– 290. Poznań: Wydawnictwo Uczelniane AM

Kubica Jacek, Poloński Lech, Gierlotka Marek, Sinkiewicz Władysław. 2008. Zawał serca – epidemiologia. [w:] Chory

po zawale serca. Kubica Jacek, Sinkiewicz Władysław (red.), Gdańsk: Wydawnictwo Via Medica: 1-5.

Szczygielska-Majewska Maria i wsp. 2008. „Problemy osób po zawale mięśnia sercowego na etapie rehabilitacji

uzdrowiskowej.”, Balneologia Polska, L, 1: 24-28.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.