JAKOŚĆ ŻYCIA OSÓB STARSZYCH ZE ŚRODOWISKA WIEJSKIEGO OBJĘTYCH OPIEKĄ PIELĘGNIARKI POZ

Karolina Trędewicz

Abstrakt


DOI: 10.19251/pwod/2018.2(2)

Streszczenie
Wstęp
Praca jest teoretyczno-badawczą analizą koncentrującą się na roli pielęgniarki rodzinnej w zakresie wielowymiarowego
podnoszenia jakości życia osób starszych.
Cel
Celem niniejszej pracy było rozpatrzenie, jakich problemów pielęgnacyjnych doświadczają objęte badaniem osoby starsze
będące pod opieką pielęgniarki, w tym poznanie ich subiektywnej oceny na temat własnej jakości życia, uwzględniwszy
dwa kryteria: wpływ wieku i wykształcenia oraz rolę opieki długoterminowej.
Materiał i metody
W części teoretycznej skupiono się na analizie teoretycznego ujęcia jakości życia osób starszych oraz roli i zadań
pielęgniarki rodzinnej przygotowanej do realizacji tychże potrzeb. Pracę przygotowano w oparciu o analizę literatury
przedmiotu z dziedziny psychologii, socjologii, geriatrii, związanych z tematyką artykułów z czasopism medycznych
oraz stron internetowych. W części badawczej wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, w postaci narzędzia
badawczego, jakim jest kwestionariusz ankiety, oraz czterech skal: Barthel, ADL, IADL i WHOQOL-BREF.
Wyniki
W toku podjętych badań ustalono, iż respondenci ocenili swoją sprawność fizyczną jako dobrą, jak również nie
potwierdzili związku pomiędzy wzrostem jakości ich życia a korzystaniem z opieki pielęgniarki POZ.
Wnioski
Uzyskane wyniki pozwoliły również na potwierdzenie zależności pomiędzy wykształceniem a odczuwaną jakością
życia, to znaczy: im wyższe wykształcenie tym wyższa deklarowana jakość życia, a tym samym sprawność fizyczna.
Kryterium wieku natomiast dowiodło sytuacji odwrotnej: wraz z wiekiem zimniejsza się ogólna jakość życia badanych.
Również czynniki rodzinne potwierdziły zdecydowany wpływ na komfort życia respondentów.

Słowa kluczowe: starość, osoby starsze, jakość życia, opieka medyczna, opieka pielęgniarska, pielęgniarka rodzinna


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Piśmiennictwo

Dąbrowska Paulina. 2011. Samotność osób starszych i sposoby jej przeciwdziałania. Kwartalnik naukowy T.U. Fides

et Ratio 2:84-90.

Dziemidok Bogdan. 2014. Aksjologiczne aspekty starości. [w:] Zych Adam. [red.]: Starość – darem, zadaniem

i wyzwaniem. Sosnowiec – Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Progres: 253-282.

Gajewski Tomasz, Woźnica Irena, Młynarska Magdalena, Ćwikła Sławomir, Strzemecka Joanna, Bojar Iwona. 2013.

Wybrane aspekty jakości życia osób ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa i stawów. Med. Ogólna. Nauk.

Zdrow. 19: 365-368.

Karasek Michał. 2006. Starzenie się a rytmy biologiczne. Przegl. Menopauzal. 3: 138-141.

Kurowska Krystyna, Orzoł Barbara. 2016. Poczucie koherencji a zadowolenie z życia u osób starszych. Gerontol.

Pol. 24: 91-97.

Maciejasz Magdalena, Timoszuk Sylwia, Łątkowski Wojciech, Grudecka Anna. 2015. Wybrane aspekty jakości życia

osób 60+ w Polsce w świetle badań jakościowych. Studia Ekonomiczne. 223: 257-267.

Pikuła Norbert. 2015. Poczucie sensu życia osób starszych: inspiracje do edukacji w starości. Kraków: Oficyna

Wydawnicza Impuls.

Piłat Aleksandra. 2016. Rodzinni opiekunowie osób starszych. Zeszyty Pracy Socjalnej. 1: 23-33.

Rottermund Jerzy, Knapik Andrzej, Szyszka Michał. 2015. Aktywność fizyczna a jakość życia osób starszych.

Społeczeństwo i Rodzina.1: 82-89.

Rowiński Rafał, Dąbrowski Andrzej. 2012. Aktywność fizyczna Polaków w wieku podeszłym. [w:] Mossakowska

Małgorzata., Więcek Andrzej, Błędowski Piotr (red.) Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne

starzenia się ludzi w Polsce. Poznań: Wydawnictwa Medyczne Termedia: 531-548.

Szewczyszak Marlena, Stachowska Maria, Talarska Dorota. 2012: Ocena jakości życia osób w wieku podeszłym –

przegląd piśmiennictwa. Now. Lek. 1: 96-100.

Świtoń Anna, Wnuk Agnieszka. 2015. Samotność w obliczu niesprawności osób starszych. Geriatria. 9: 244-247.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.