ANALIZA SPRAWNOŚCI PACJENTÓW WEDŁUG SKALI BARTHEL NA PRZYKŁADZIE OSÓB STARSZYCH W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM

Kornelia Kędziora-Kornatowska, Kamilla Mitura

Abstrakt


DOI: 10.19251/pwod/2018.2(3)

Streszczenie
Wstęp
Podstawą zakwalifikowania chorego do opieki długoterminowej jest ocena według zmodyfikowanej skali Barthel, która
określa sprawność pacjenta, a co za tym idzie jego zapotrzebowanie na opiekę.
Cel
Celem przeprowadzonego badania była analiza sprawności seniorów przebywających w zakładzie pielęgnacyjnoopiekuńczym.
Materiał i metody
Badaniem objęto 94 pacjentów. Średnia wieku seniorów wynosiła 78 lat, a wiek maksymalny-98 lat. Zastosowano
metodę sondażu diagnostycznego i metodę szacowania, technikę ankietową z wykorzystaniem skali Barthel.
Wyniki
U pacjentów objętych opieką długoterminową 86% badanych zostało zakwalifikowanych jako „chory w stanie bardzo
ciężkim” uzyskując od 0 do 20 pkt. w skali Barthel.
Wnioski
Pacjentów opieki długoterminowej charakteryzuje deficyt samoopieki i samopielęgnacji oraz złożoność problemów
pielęgnacyjnych.

Słowa kluczowe: opieka długoterminowa, pacjent, Skala Barthel.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Piśmiennictwo

Błędowski Piotr, Maciejasz Magdalena. 2013. Rozwój opieki długoterminowej w Polsce – stan i rekomendacje.

Nowiny Lekarskie, 82,1: 61-69.

Cebulak Marta, Markiewicz Iwona, Guty Edyta. 2014. Ocena funkcji poznawczych u chorych objętych domową

długoterminową opieką pielęgniarską. Problemy pielęgniarstwa, tom 22, zeszyt 1. Via Medica: 20-26.

Ciechaniewicz Wiesława i wsp. 2012. Czynniki warunkujące występowanie potrzeb. [w:] Talarska Dorota,

Wieczorowska-Tobis Katarzyna, Szwałkiewicz Elżbieta. Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym

i niesamodzielnymi. Warszawa: Wydawnictwo PZWL: 248-269.

Dziennik Ustaw 2013 poz. 1480 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń

gwarantowanych z zakresu opieki długoterminowej.

Fidecki Wiesław, Wysokiński Mariusz, Wrońska Irena i wsp. 2011. Niesprawność osób starszych wyzwaniem dla

opieki pielęgniarskiej. Problemy Pielęgniarstwa. tom 17, zeszyt nr 1: 1-4.

Iwański Rafał. 2015. Opieka długoterminowa nad osobami starszymi. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.

Markiewicz Iwona, Cebulak Marta. 2014. Sprawność funkcjonalna pacjentów objętych domową długoterminową

opieką pielęgniarską. Problemy pielęgniarstwa, tom 22, zeszyt 1. Via Medica: 42-51.

Pabiś Małgorzata, Kuncewicz Dorota, 2016. Potrzeby osób starszych w zakresie opieki zdrowotnej – konteksty.

Pielęgniarstwo XXI wieku; vol. 15, nr 4(57): 53-59.

Strugała Magdalena, Talarska Dorota. 2013. Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych., Warszawa:

Wydawnictwo PZWL.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.