JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTÓW Z WYŁONIONĄ STOMIĄ JELITOWĄ

Marta Woźniak, Maria Posłuszna-Owcarz

Abstrakt


DOI: 10.19251/pwod/2018.2(4)

Streszczenie
Wstęp
Operacyjne metody leczenie chorób jelit w dzisiejszych czasach często kończą się wyłonieniem stomii. Pacjenci zostają
zmuszenia do radykalnej zmiany swojego życia, aktywności, diety. Zmianie ulega również ich jakość życia.
Cel
Celem pracy jest ocena jakości życia pacjentów z wyłonioną stomią jelitową.
Materiał i metody
Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety, a do opracowania statystycznego wyników użyto test chi kwadrat.
Wyniki
Przeprowadzone badania wykazały, że jakość życia w badanej grupie mimo zmian pozostaje na dość dobrym poziomie.
Wnioski
W XXI wieku życie ze stomią może być normalne i prowadzić do czerpania radości z niego. Funkcjonowanie w rodzinie
w dużej mierze zależy od podejścia jej członków do choroby pacjenta. Poprawne funkcjonowanie w życiu rodzinnym
i akceptacja choroby przez jej członków znacznie poprawia jakość życia chorego.

Słowa kluczowe: stomia, jakość życia, samoopieka


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Piśmiennictwo

Gapińska Bożena, Tartas Małgorzata, Walkiewicz Maciej, Majkowicz Mikołaj. 2008. Poczucie własnej skuteczności

a lęk i depresja u pacjentów po zabiegu wyłonienia stomii jelitowej. Współczesna onkologia, vol. 12; 2:84-89.

Glińska Jolanta, Jaros Anna, Lewandowska Małgorzata, Dziki Łukasz, Brosowska Beata. 2014. Ocena stopnia

satysfakcji z życia u osób ze stomią jelitową w zależności od wybranych czynników demograficznych. Pielęgniarstwo

Chirurgiczne i Angiologiczne 3: 128 - 132.

Glińska Jolanta, Malesza Monika, Lewandowska Małgorzata, Miller Renata., Dziki Łukasz, Dziki Adam. 2013.

Oczekiwania emocjonalne oraz kontrola emocji pacjentów z rakiem jelita grubego po wyłonieniu stomii jelitowej.

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne.3: 84 – 91.

Jakubowska-Winecka Anna, Włodarczyk Dorota. 2010. Psychologia w praktyce medycznej. Warszawa: Wydawnictwo

lekarskie PZWL.

Ławnik Anna. 2015. Rehabilitacja pacjentów ze stomią jelitową. Medycyna ogólna i nauki o zdrowiu, Tom 21, Nr 1:

-87.

Michalak Sylwia, Cierzniakowska Katarzyna, Banaszkiewicz Zbigniew, Szewczyk Maria, Jawień Arkadiusz. 2008.

Ocena przystosowania się chorych do życia ze stomią jelitową Pielęgniarstwo chirurgiczne i angiologiczne. 3: 91-97.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.