ROLA PIELĘGNIARKI W OPIECE NAD DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

Ewa Jolanta Węgrzynowska

Abstrakt


DOI: 10.19251/pwod/2018.2(6)

Streszczenie
Wstęp
Człowiek ze względu na różne sytuacje (niepełnosprawność, choroba, wiek) nie może zapewnić sobie samoopieki
i wymaga pomocy ze strony pielęgniarki.
Cel
Celem pracy była analiza problematyki związanej z dzieckiem chorym przewlekle i niepełnosprawnym oraz sprawowanej
w tym obszarze opieki.
Przegląd
Choroba dziecka zwłaszcza przewlekła, lub jego niepełnosprawność jest dużym przeżyciem dla rodziców, a przyswajanie
informacji o chorobie wymaga okresu, w którym rodzice przechodzą adaptację do sytuacji zaistniałej, w której będą
gotowi do współpracy w procesie leczenia dziecka.
Wnioski
W sytuacji choroby szczególnie choroby przewlekłej i niepełnosprawności to pielęgniarka, oprócz rodziców/opiekunów
jest pierwszym ogniwem w procesie terapeutycznym. Przyjmując takie założenia, należy dołożyć wszelkich starań, aby
świadczenia będące udziałem pielęgniarki, opierały się o aktualną wiedzę medyczną.

Słowa kluczowe: pielęgniarstwo, niepełnosprawność, choroba przewlekła, edukacja, dziecko.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Piśmiennictwo

Błędowski Piotr. 2009. Organizacja opieki długoterminowej w Polsce – problemy i propozycje rozwiązań, Polityka

społeczna, 7, 9-13.

Góralczyk Ewa. 1996. Choroba dziecka w twoim życiu. Centrum Medyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej.

Warszawa: Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Kielin Jacek. 2002. Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo

Psychologiczne.

Maciarz Aleksandra. 2006. Dziecko przewlekle chore. Opieka i wsparcie. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie

„Żak”.

Perek Mieczysława, Twarduś Krystyna, Kózka Maria, i wsp. 2006. Postawy dzieci w wieku szkolnym wobec choroby

przewlekłej. Lublin: Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska Sectio D Medicina, vol. LX, suppl. XVI, nr 8.

Pilecka Władysława. 2002. Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka. Problemy psychologiczne.

Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,.

Płaszewska- Żywko Lucyna. 1999. Edukacja pacjenta. Pielęgniarstwo 2000, 6 (29).

Samardakiewicz Marzena., Kowalczyk Jerzy R. 1997. Psychologiczne problemy dzieci z chorobą nowotworową.

Pediatria Polska, LXXII,10.

Serejski Jerzy. 1992. Wybrane zagadnienia opieki nad dzieckiem przewlekle chorym i niepełnosprawnym ruchowo.

[w:] U. Eckert, K. Poznański Pedagogika specjalna w Polsce: wybrane zagadnienia z przeszłości i współczesności

oraz tendencje rozwoju. Warszawa: WSPS.

Ślusarska Barbara, Zarzycka Danuta, Zahradniczek Krystyna. 2004. Podstawy pielęgniarstwa. Podręcznik dla

studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, Tom II Lublin: Wydawnictwo Czelej.

Widomska-Czekajska Teresa., Górajek – Jóźwik Jolanta. 1996, (red.): Przewodnik encyklopedyczny dla pielęgniarek.

Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Woynarowska Barbara. 2008 Profilaktyka w pediatrii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.