WIEDZA PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU NA TEMAT WŁASNEJ CHOROBY

Katarzyna Cieślak

Abstrakt


DOI: 10.19251/pwod/2018.4(2)

Streszczenie

Wstęp

Udar mózgu – jest jedną z najczęściej wymienianych przyczyn śmierci w Polsce, obok zawału serca i chorób nowotworowych. Wiodącą przyczyną inwalidztwa na świecie. W przypadku udaru mózgu liczy się czas, gdyż czas jaki minął od pojawienia się objawów do czasu hospitalizacji, warunkuje sposób leczenia, a w konsekwencji stan pacjenta w późniejszym

etapie rekonwalescencji. Profilaktyka udaru mózgu poprzez zapobieganie występowaniu chorób mający wpływ na ryzyko wystąpienia mózgu, oraz podejmowanie działań zmierzających do, zwiększa świadomości społeczeństwa na ten temat, ma ogromny wpływ na występowanie udaru mózgu.

Cel

Celem badań była ocena poziomu wiedzy pacjentów po udarze mózgu na temat własnej choroby.

Materiał i metody

Badania zostały przeprowadzone w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Badaniem objętych było 60 pacjentów SOR, którzy przebyli udar mózgu. Wśród grupy badanych było: 36 mężczyzn i 24 kobiety. W badaniu uwzględniono czynniki socjodemograficzne i socjalno-bytowe. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego przeprowadzając ankietę.

Wyniki

Na poziom wiedzy pacjentów po udarze mózgu, wpływają czynniki socjodemograficzne: płeć i wykształcenie, czynniki socjalno-bytowe dotyczące miejsca zamieszkania. Pozostałe: jak, wiek i stan cywilny, i miejsce zamieszkania, nie mają wpływu na poziom wiedzy badanych pacjentów.

Wnioski

Stwierdzono, że świadomość badanych na temat wiedzy, o chorobach mających wpływ na ryzyko występowania udaru mózgu jest poprawna. Badana grupa pacjentów, potrafiła wskazać objawy udaru mózgu i prawidłowo zareagować, w przypadku wystąpienia udaru mózgu.

Słowa kluczowe: udar mózgu, wiedza, postępowanie


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Piśmiennictwo

Białkowska Joanna, Kaniak Aleksandra, Jary Elżbieta, Niewiadomska Teresa. 2007. Analiza czynników ryzyka

i ocena przydatności skal określających stan funkcjonalny chorych po udarze mózgu. Rocznik Medyczny, nr 14, (1):

-63.

Cichońska Małgorzata. 2011. Ocena czasu od wystąpienia incydentu udaru mózgu do uzyskania pomocy medycznej

w populacji rejonu świętokrzyskiego. Pielęgniarstwo XXI wieku, nr 3(36): 11 – 14.

Uchmanowicz Izabella, Rosińczuk Joanna, Jankowska – Polańska Beata. 2014. Wiedza pielęgniarek na temat udarów

mózgu. Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. T 1., Wrocław: Wydawnictwo Continuo: 290-297.

Strepikowska Agnieszka, Buciński Adam. 2009. Udar mózgu- czynniki ryzyka i profilaktyka. Postępy farmakoterapii.

Tom 65, nr 1: 46 – 50.

Szpunar Piotr i wsp. 2017 .Wiedza pracowników biurowych na temat udaru mózgu. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu.

(51): 199 – 205.

Tomaszewska Anna. 2013. Wiedza mieszkańców Płocka i jego okolic na temat udaru mózgu. Pielęgniarstwo

Neurologiczne i Neurochirurgiczne, Tom 2(3): 109-116.

Zalisz Marek. 2008. Wpływ cukrzycy na przebieg i następstwa udaru mózgu. Udar mózgu, tom 10, nr 2: 61-64.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.