Zasady etyki wydawniczej

Zasady etyki wydawniczej obowiązujące w czasopismach naukowych

Wydawanych przez Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku

 

I. Zasady ogólne
1. Prezentowane zasady etyki wydawniczej dotyczą autorów, recenzentów, rady naukowej oraz redakcji czasopism wydawanych przez Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.
2. Szczegółowe zasady etyczne zostały opracowane na podstawie standardów Committee on Publication Ethics (COPE).

II. Zasady dotyczące redakcji
1. Redakcja zobowiązana jest dołożyć wszelkich starań na rzecz utrzymania wysokich standardów naukowych i etycznych w zakresie funkcjonowania czasopisma.
2. Redakcja odpowiada za dochowanie standardów procedury recenzyjnej oraz wszelkich norm, które mają gwarantować odpowiednią jakość merytoryczną publikacji, w szczególności za odpowiednią selekcję tekstów oraz działania na rzecz udoskonalania publikacji przez autorów.
3. Redakcja podejmuje wszelkie kroki na rzecz przeciwdziałania jakimkolwiek uchybieniom w zakresie etyki wydawniczej i wyeliminowania przypadków plagiatu oraz działań z zakresu guest authorship i ghostwriting.
4. Redakcja podejmuje decyzje bezstronnie, uwzględniając zasadę uczciwości oraz niezależności redakcyjnej.
5. Redaktorzy nie biorą udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących artykułów, w których występują konflikty interesów z autorami, na przykład jeśli pracują lub pracowali w tej samej instytucji i współpracowali z autorami lub jeśli mają osobisty związek z autorami.
6. Redakcja stosuje zasadę poufności czego wyrazem jest m.in. nieujawnianie osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac.
7. Redakcja może podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji w przypadku podejrzeń o stosowanie nieuczciwych praktyk takich jak plagiat, fałszowanie wyników badań itp.
8. Redakcja, w uzasadnionych przypadkach podejmuje decyzję o publikacji sprostowania, wyjaśnienia lub przeprosin.

III. Zasady dotyczące autorów
1 Zgłaszane przez autorów publikacje powinny mieć charakter autorskich, samodzielnych oraz dotąd niepublikowanych.
2 Zgłaszane przez autorów publikacje nie mogą być w tym samym czasie rozpatrywane przez redakcję innego czasopisma.
3 Autor zobowiązany jest przestrzegać wymogów tak formalnych jak i technicznych obowiązujących w czasopiśmie.
4 Autor ma obowiązek poprawnego wskazania wykorzystanych prac innych autorów poprzez staranność w przytaczaniu cytatów oraz sporządzaniu bibliografii.
5 W przypadku artykułów posiadających współautorów, autor podejmujący kontakt z redakcją określa wkład innych osób w powstanie tekstu.
6 Autor zobowiązany jest podać informację o źródłach finansowania artykułu innych niż środki finansowe ośrodka akademickiego, w którym jest afiliowany.
7 Autor powinien informować o istnieniu konfliktu interesów, które mogą wpływać na treść artykułu.
8 Autor ma prawo do uzyskiwania informacji na temat przebiegu procesu recenzyjnego i przybliżonej daty publikacji artykułu.
9 Autorzy po otrzymaniu recenzji zobowiązani są do wprowadzenia sugerowanych zmian i poprawek, w przeciwnym razie redakcja może odrzucić tekst.
10 W przypadku wykrycia istotnych błędów w już opublikowanym artykule, autor zobowiązany jest do nadesłania stosownego sprostowania.

IV. Zasady dotyczące recenzentów
1 Recenzenci dokonują oceny publikacji przy zachowaniu standardów rzetelności i obiektywności.
2 Recenzenci formułując zarzuty wobec ocenianego tekstu zobowiązani są je uzasadnić.
3 Recenzje w czasopismach wydawanych przez Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Płocku mają charakter anonimowy i realizowane są przy zachowaniu zasady double blind.
4 Zasady poufności obowiązujące w czasopiśmie dotyczą także recenzentów.
5 Recenzenci nie mogą wykorzystywać treści recenzowanych prac dla swoich potrzeb naukowych.
6 Recenzenci nie mogą oceniać prac co do autora których może występować konflikt interesów, na przykład jeśli pracują lub pracowali w tej samej instytucji i współpracowali z autorami lub jeśli mają osobisty związek z autorami.

V. Zasady dotyczące Rady Naukowej
1 Rada Naukowa czasopisma jest organem doradczym redakcji.
2 Rada Naukowa współuczestniczy w ocenie działalności i rozwoju czasopisma.