O Czasopiśmie

O CZASOPIŚMIE

Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej (Long-Term Care Nursing) to kwartalnik międzynarodowy wydawany od 2016 r. Wersją pierwotną czasopisma jest wydanie elektroniczne. Wszystkie numery ukazywać się będą również w pełnotekstowej wersji papierowej.

„Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej” to propozycja czasopisma naukowego zawierającego recenzowane artykuły oryginalne (badawcze i eksperymentalne kliniczne), teksty poglądowe oraz opisy przypadków dotyczące przewlekłych problemów zdrowotnych u osób w różnym wieku, będących podmiotem zainteresowań specjalistów w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. W kwartalniku publikujemy ponadto listy do Redakcji, artykuły redakcyjne, recenzje książek, sprawozdania i materiały ze zjazdów naukowych, komunikaty o planowanych kongresach i zjazdach naukowych. Czasopismo skierowane jest do środowiska pielęgniarskiego oraz innych profesjonalistów systemu opieki zdrowotnej, kosmetologii, pomocy społecznej, oświaty i wychowania, zajmujących się, w zakresie naukowym, teoretycznym i praktycznym człowiekiem przewlekle chorym w aspektach: biologicznym, psychologicznym, społecznym, organizacyjnym, dydaktycznym oraz ekonomicznym.

Redakcja przestrzega zasad zawartych w Deklaracji Helsińskiej oraz w Interdisciplinary Principles and Guidelines for the Use of Animals in Research, Testing and Education i oczekuje, że wszystkie prezentowane w kwartalniku badania dotyczące ludzi lub zwierząt będą miały akceptację odpowiedniej lokalnej Komisji Etycznej. Informację o uzyskaniu zgody należy umieścić w tekście pracy.

 

ABOUT THE JOURNAL

‘Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej’ (‘Long-Term Care Nursing’) is an international quarterly which has been published since 2016. The original version of this scientific journal is its digital edition (http://www.wydawnictwo.pwszplock.pl/); however, all the issues are going to be published in a full-text paper version, too.

Our journal contains reviewed original papers (research and clinical trial papers), review articles and case studies describing chronic conditions which people of all ages suffer from. Those who deal with such conditions include specialists in medicine, health sciences and physical education sciences. Also, our quarterly presents letters to the editor, editorials, book reviews, conference reports and materials as well as congress and conference announcements.

This scientific journal is intended for nursing circles and other professionals who work in the fields of healthcare, cosmetology, social welfare and education, and whose scientific research centres on chronically ill people, taking into account biological, psychological, social, organisational, didactic and economic aspects.

All the rules contained in the Declaration of Helsinki and Interdisciplinary Principles and Guidelines for the Use of Animals in Research, Testing and Education are obeyed by the editorial board of the quarterly. Consequently, the board expect all research presented in the quarterly to be approved by the appropriate local Ethical Committee. Each paper needs to include a piece of information about such approval being granted.

I trust that the next issue of our scientific journal will be given a favourable reception by the readers. I wish to thank all the authors for their willingness to publish their papers in this quarterly. I extend my gratitude to all my collaborators for their invaluable assistance in preparing this issue. Also, I thank the reviewers for their thorough and critical evaluation of the papers, which has undoubtedly made the present publication even more valuable.