WKŁAD ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W PŁOCKU W DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W LATACH 1945-1989 / Contribution of Polish Teachers’ Union in Plock to training and developing teachers in the years 1945-1989

Beata Cieśleńska

Abstrakt


DOI: 10.19251/rtnp/2018.10(3)

Abstract:

The process of further education and professional development of teachers played a crucial role in the educational system. Structural changes pointed to the path that teachers should follow. Their awareness of constant development was continually connected with education. Teachers felt that good professional skills were based on the development of already acquired education. Full qualifications, professionalism and dedication to the occupation constituted common ground for teacher’s professional development that is a continuous process.

Keywords: train, improvement, education, teacher

Abstrakt:

Proces dokształcania i doskonalenia nauczycieli odgrywał istotną rolę w systemie oświaty państwa. Zmiany ustrojowe wyznaczały drogę, którą powinni podążać nauczyciele. Ich świadomość ciągłego rozwoju nieustannie związana była z edukacją. Pedagodzy mieli poczucie, że dobry warsztat pracy opiera się na doskonaleniu już zdobytego wykształcenia. Pełne kwalifikacje, profesjonalizm oraz poświęcenie dla wykonywanego zawodu stanowiły podstawę rozwoju zawodowego nauczycieli, który ma charakter ciągły.

Słowa kluczowe: dokształcanie, doskonalenie, kształcenie, nauczyciel


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia

Źródła:

Archiwum ZNP w Płocku, Akta Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP z lat

-1961, Kat. A

Akty prawne:

Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 9 listopada 1945 roku w sprawie

organizacji nauczycielskich konferencji rejonowych, Dz. Urz. Min.

Oświaty 1945. Nr 7.

Zarządzenie Min. Oświaty z dnia 7 listopada 1957 roku w sprawie doskonalenia

i dokształcania nauczycieli oraz powołaniu powiatowych

ognisk metodycznych, Dz. Urz. Min. Oświaty 1957, Nr 15, poz. 130.

Zarządzenie Ministerstwa Oświaty i Wychowania z dnia 24 marca 1961

roku w sprawie utworzenia ośrodków metodycznych, Dz. Urz. Min.

Oświaty 1961, nr 4, poz. 41.

Opracowania i artykuły naukowe:

Bodal T., Zarys historii Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku

w latach 1905 – 1965, „Notatki Płockie” 2005, nr 3/204.

Choczyński M., Wybrane problemy z działalności Związku Nauczycielstwa

Polskiego na rzecz oświaty płockiej w okresie transformacji 1989 –

, „Notatki Płockie” 2005, nr 3/204.

Grześ B., Związek Nauczycielstwa Polskiego: od korzeni po współczesność,

Warszawa 2000.

Mielczarek F., Ideologiczno-polityczna indoktrynacja nauczycieli w Polsce

w latach 1945 – 1956, Opole 1997.

Nowakowska W., Kurpiewski T., 20-lecie działalności powojennej Związku

Nauczycielstwa Polskiego w Płocku, „Notatki Płockie” 1966, nr 3/37.

Smołalski A, Związek Nauczycielstwa Polskiego na Dolnym Śląsku w latach

– 1970, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1976.

Szumański J., ZNP i oświata w rejonie płockim w latach 1956-1981,

„Notatki Płockie” 2005, nr 3/204.

Tomaszewska B., Rola Związku Nauczycielstwa i jego wpływ na kształtowanie

oświaty w Płocku w latach 1982-1990, „Notatki Płockie”

, nr 3/204.

Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarys dziejów 1905 – 1985, red.

B. Grześ, Warszawa 1986.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.