ASPEKTY PIECZY ZASTĘPCZEJ NA PRZYKŁADZIE PCPR W PŁOCKU / Aspects of foster care on the example of the County Family Support Center (PCPR) in Plock

Edyta Bogdańska

Abstrakt


DOI: 10.19251/rtnp/2018.10(4)

Abstract

Apparently, the most important task of the currently appointed foster care institutions in Poland is to reduce the effects of orphanhood, which can be both a result of the death of loved ones and the so-called “social orphanhood”. The latter is a dangerous social phenomenon, which should be mitigated particularly by placing children in foster care.

Keywords: foster care, family child care home, care and education centre, family, child

Abstrakt

Wydaje się, że najważniejszym zadaniem powoływanych obecnie w Polsce instytucji pieczy zastępczej jest ograniczanie skutków sieroctwa, które może być zarówno wynikiem śmierci bliskich, jak i tzw. sieroctwa społecznego. Sieroctwo społeczne jest zjawiskiem społecznym niebezpiecznym, które powinno być łagodzone przez umieszczanie dzieci szczególnie w pieczy zastępczej rodzinnej.

Słowa kluczowe: piecza zastępcza, rodzinny dom dziecka, placówka opiekuńczo-wychowawcza, rodzina, dziecko


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia

Akty prawne

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483.

Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., Dz. U. z 1991 r., Nr

, poz. 526.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jedn.

Dz. U. z 2017 r., poz. 682 z późn. zm.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1654 z późn. zm.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tekst jedn. Dz. U.

z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej, tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia

r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, Dz. U. z 2011 r.,

Nr 292, poz. 1720.

Opracowania i artykuły naukowe

Andrzejewski M., Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej (dziecko-

rodzina-państwo), Zakamycze 2003.

Andrzejewski M., Piecza zastępcza [w:] System prawa prywatnego. Prawo

rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2005.Andrzejewski M., Prawo dziecka do pieczy zastępczej [w:] Konwencja

o prawach dziecka. Analiza i wykładnia, red. T. Smyczyński, Poznań

Andrzejewski M., Prawna ochrona rodziny, Warszawa 2005.

Andrzejewski M., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2006.

Andrzejewski M., Rodziny zastępcze – problematyka prawna, Toruń 2006.

Derks L., Techniki NLP w tworzeniu dobrych związków z ludźmi, Gdańsk

Kaczmarek M., Standardy prawa rodzinnego – zagadnienia prawne dotyczące

dziecka i rodziny. Materiały szkoleniowe dla osób pracujących

z dzieckiem i rodziną, Warszawa 2008.

Gajewska G., Wsparcie dziecka w rozwoju. Konteksty opieki i edukacji,

Zielona Góra 2009.

Kulpiński F., Krytyka i obrona domów dziecka [w:] Sieroctwo społeczne

i jego kompensacja, red. M. Heine, G. Gajewska, Zielona Góra 1999.

Smyczyński T. Prawo dziecka do wychowania się w rodzinie [w:] Konwencja

o prawach dziecka. Analiza i Wykładnia, red. T. Smyczyński,

Poznań 1999.

Telka L., Rozwój dzieci w instytucjonalnych formach opieki [w:] Zagrożone

dzieciństwo. Rodzinne i instytucjonalne formy opieki, red. L. Kolankiewicz,

Warszawa 1998.

Inne

Orzeczenie 24 II 95 r. A. T. 307-B Mc Michael przeciwko W. Brytanii.

Rekomendacja Rady Europy nr R (91) 9 z 1991 r.

Karta Praw Rodziny – dokument Stolicy Apostolskiej ogłoszony w 1982 r.

„L’Osservatore Romano” (wersja polska) 1983, nr 10.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.