DZIAŁALNOŚĆ FORMACJI OBRONY CYWILNEJ NA PRZYKŁADZIE PKN ORLEN / Activity of the civil defence formation on the example of PKN ORLEN

Remigiusz Wiśniewski

Abstrakt


DOI: 10.19251/rtnp/2018.10(5)

Abstract:

On the basis of existing normative and legal acts, as well as historical sources, the functioning of Civil Defense in Poland has been presented, with particular emphasis on the civil defense formation operating in the Polish Oil Corporation ORLEN SA. The article is an analysis of the activity and functioning of the FOC in the aspect of the effects of armed intervention with emphasis on duties in the area of protection of civilians and civilian facilities located in the deep hinterland of the Polish State. Historical experiences have determined the necessity of creating a defense system throughout the entire territory of the state, which has been indicated in the article. In summary, Civil Defense means fulfilling all humanitarian tasks aimed at protecting the civilian population from the dangers resulting from military actions or natural disasters, overcoming their consequences and providing conditions necessary for survival.

Keywords: civil defense, crisis, security, rescue action, training.

Abstrakt:

W oparciu o istniejące akty normatywno-prawne, a także źródła historyczne przedstawiono funkcjonowanie obrony cywilnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem formacji obrony cywilnej, działających w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN SA. Artykuł jest analizą działalności i funkcjonowania FOC w aspekcie skutków oddziaływania zbrojnego, z uwypukleniem obowiązków w obszarze ochrony ludności cywilnej i obiektów cywilnych, znajdujących się na głębokim zapleczu państwa polskiego. Doświadczenia historyczne przesądziły o konieczności tworzenia systemu obronnego na całym terytorium państwa, co zostało zasygnalizowane w artykule. Podsumowując, obrona cywilna oznacza wypełnianie wszystkich zadań humanitarnych, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami, wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych, przezwyciężanie ich następstw i zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania.

Słowa kluczowe: obrona cywilna, kryzys, bezpieczeństwo, akcja ratunkowa, szkolenie


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia:

Akty prawne

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, Dz.U.

z 2002 r. Nr 147, poz. 1230.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie

obrony cywilnej, Dz.U. Nr 93, poz. 429.

Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego

zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów

obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, Dz.U. Nr 96, poz.

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony

Rzeczypospolitej, Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676

i Nr 81, poz. 732.

Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych,

Dz. U. Nr 11/ 99 poz. 95.

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz

Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie oznaczania

materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposobu umieszczania

klauzuli na tych materiałach, Dz. U. Nr 18/ 99 poz.167.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie

szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, Dz.U. Nr

, poz. 850

Zarządzenie Szefa OCK Nr l/OC z dn. 05.05.94 r. w sprawie szczegółowych

struktur organizacyjnych formacji OC, czasów osiągania gotowości

do działania oraz ich zadań i wyposażenia. Rozdział 3 §21 i §2.

Biuletyn Informacji Publicznej, Materiały prasowe PKN Orlen SA

Biuletyn Informacji Publicznej. Materiały Urzędu Miasta Płocka.

Materiały Urzędu Miasta Płocka.

Źródła internetowe:

http://www.ock.gov.pl/obrona_cywilna_kraju/obrona_cywilna_obecnie

[dostęp: 10.12.2017]

http://www.ock.gov.pl/prawo/akty_urzedowe_szefa_ock [dostęp:

12.2017]

www.orlen.pl [dostęp: 14.12.2017]


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.