ŻYCIE TOWARZYSKIE NA PROWINCJI KRÓLESTWA POLSKIEGO W ŚWIETLE „KORESPONDENTA PŁOCKIEGO” / Social life in the provinces of Congress Poland (The Kingdom of Poland) in the light of „Korespondent Płocki”

Beata Woźniak

Abstrakt


DOI: 10.19251/rtnp/2018.10(6)

Abstract:

The article describes the social life in the countryside of Congress (Kingdom of) Poland in the light of citations concerning Płock and nearby towns, e.g. Ciechanów, Raciąż, Mława, Kutno, published in the „Korespondent Płocki” in 1876-1888. At the time Płock used to be a centre of social and cultural entertainment. There were a theatre and a social club in the city, public parties took place, concerts and amateur performances were held, as well as balls and dancing soirees. Correspondents’ accounts reported on social events taking place outside the city. In the present article an analysis of selected aspects of social life has been carried out.

Keywords: everyday life, press, social life, culture, „Korespondent Płocki”

Abstrakt:

Życie towarzyskie na prowincji Królestwa Polskiego w świetle wzmianek, które ukazały się na łamach „Korespondenta Płockiego” w l. 1876-1888 i dotyczyły Płocka oraz okolicznych miejscowości, m.in. Ciechanowa, Raciąża, Mławy, Kutna. Płock był wówczas centrum rozrywek towarzyskich i kulturalnych. Działał tu teatr, resursa, odbywały się zabawy publiczne, koncerty, przedstawienia amatorskie, organizowano większe bale i wieczorki taneczne. O wydarzeniach towarzyskich, mających miejsce poza miastem, donosiły relacje korespondentów. W artykule dokonano analizy wybranych aspektów życia towarzyskiego.

Słowa kluczowe: życie codzienne, prasa, życie towarzyskie, kultura, „Korespondent Płocki”


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia

Źródło:

„Korespondent Płocki”, wydania z lat 1876-1888.

Opracowania i artykuły naukowe:

Chimiak Ł., Kariery tzw. Bałtów w rosyjskiej administracji Królestwa

Polskiego w drugiej połowie XIX w., „Przegląd Historyczny” 1997,

nr 3-4, s. 441-458.

Dobroński A., Życie codzienne Płocka na przełomie XIX i XX wieku,

„Notatki Płockie” 1972, nr 1, s. 22-25.

Gretkowski A., Działalność Katolickiego towarzystwa Dobroczynności

na terenie diecezji płockiej w latach 1882-1932, „Notatki Płockie”

, nr 1, s. 3-13.

Jaworski W., Legalne organizacje społeczne w guberni płockiej

w latach 1870-1914, „Bieżuńskie Zeszyty Historyczne” 2014, nr 28,

s. 136-166.

Jaworski W., Towarzystwa muzyczne w Królestwie Polskim (1870-1914),

„Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica” 2015, nr 94,

s. 91-107.

Konarska – Pabiniak B., Blumbergowie – zasłużeni dla Płocka, „Notatki

Płockie” 1997, nr 2, s. 30-33.

Konarska – Pabiniak B., Inteligencja w życiu kulturalno-literackim prowincji

na przykładzie Płocka w latach 1864-890, [w:] Problemy

życia literackiego w Królestwie Polskim 2. połowy XIX wieku, red.

Stanisław Frybes, t. 16, Wrocław 1983, s. 171-206.

Konarska – Pabiniak B., Koncerty muzyczne w Płocku w drugiej połowie

XIX wieku, „Notatki Płockie” 1983, t. 28, nr 4, s. 30-33.

Konarska – Pabiniak B., „Korespondent Płocki” (1876-1888), „Kwartalnik

Historii Prasy Polskiej” 1983, t. 22, nr 3, s. 13-33.

Konarska – Pabiniak B., Korespondent Płocki ze stuletniej perspektywy,

„Notatki Płockie” 1975, t. 20, nr 4, s. 22-26.

Konarska – Pabiniak B., Resursa płocka sprzed stu lat, „Notatki Płockie”

, nr 1, s. 19-24.

Konarska – Pabiniak B., Życie kulturalno-literackie Płocka w 2 połowie

XIX w., Płock 1994.

Kozłowski J., Bałtowie na wyższych i średnich szczeblach administracji

Królestwa Polskiego w latach 1863-1914 (w związku z artykułem

Łukasza Сhimiаka, Kariery tzw. Bałtów w rosyjskiej administracji

Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX w., PH t. LXXXVIII,

, z. 3-4), „Przegląd Historyczny” 1999, nr 2, s. 189-208.

Mysiakowski M., Ciechanowskie i mławskie Towarzystwo dobroczynności

(1901-1931), „Studia Mazowieckie” 2014, nr 3, s. 77-88.

Papierowski A. J., Okoliczności utworzenia w Płocku Towarzystwa Dobroczynności

i jego działalności do wybuchu I wojny światowej, „Notatki

Płockie” 2009, nr 1, s. 25-32.

Szymańska M., ‘Tradycyjnie spokojny Płock…’: uroczystości, obrzędy

i zabawy płocczan w drugiej połowie XIX wieku, „Notatki Płockie”

, nr 2, s. 18-24.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.