KOŚCIÓŁ W OPINOGÓRZE UFUNDOWANY PRZEZ GENERAŁA WINCENTEGO KRASIŃSKIEGO / The church in Opiniogóra funded by general Wincenty Krasicki

Wojciech Jerzy Górczyk

Abstrakt


DOI: 10.19251/rtnp/2018.10(7)

Abstract:

This article describes the architecture of the Opinogora church, inclusive of its crypts. The church was funded in the 20s of the 19th century by General Wincenty Count Krasiński in the shape of classicist rotunda, its architect unknown. Since its very beginnings, the Opinogora church has had an adjacent sepulchral chapel belonging to the Krasiński Family, in which the mortal remains of the Polish national poet Zygmunt Krasicki rested. In the 70s of the 19th century, the rotunda was replaced by a currently standing neoclassical temple, whose architect was Wincenty Rakiewicz.

Keywords: Wincenty Krasiński, Opinogóra, Church building, Classicism,

Abstrakt:

W artykule przedstawiono architekturę kościoła opinogórskiego łącznie z kryptami. Kościół ten ufundował w latach 20. XIX wieku generał Wincenty hrabia Krasiński. Miał on formę klasycystycznej rotundy, której architekt nie jest znany. Od początku swego istnienia kościół opinogórski funkcjonował wraz z kaplicą grobową Krasińskich, w której spoczęło ciało wieszcza narodowego Zygmunta Krasińskiego. W latach 70. XIX wieku rotundę zastąpiono obecnie stojącą neoklasycystyczną świątynią, której architektem był Wincenty Rakiewicz.

Słowa kluczowe: Wincenty Krasiński, Opinogóra, Kościół, klasycyzm


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia:

27 V 1834. Opis inwentarza kościoła parafialnego opinogórskiego,

[w:] Materiały do dziejów Opinogóry na podstawie archiwaliów diecezjalnych

-1885, zebrał i do druku przygotował M. M. Grzybowski,

Płock 2014.

16/28 IV 1848. Komisja Rządowa do bpa. F. Pawłowskiego. [w:]

Materiały do dziejów Opinogóry na podstawie archiwaliów diecezjalnych

-1885, zebrał i do druku przygotował M. M. Grzybowski,

Płock 2014.

10 X 1859. Ks. Gawroński do Konsystorza pułtuskiego, [w:] Materiały

do dziejów Opinogóry na podstawie archiwaliów diecezjalnych

-1885, zebrał i do druku przygotował M. M. Grzybowski, Płock

v] 7 I 1864. Konsystorz pułtuski do biskupa W. Popiela, [w:] Materiały

do dziejów Opinogóry na podstawie archiwaliów diecezjalnych

-1885, zebrał i do druku przygotował M. M. Grzybowski, Płock

12 I 1865. Ks. A Miecznikowski do Konsystorza pułtuskiego, [w:]

Materiały do dziejów Opinogóry na podstawie archiwaliów diecezjalnych

-1885, zebrał i do druku przygotował M. M. Grzybowski,

Płock 2014.

16 II 1865. Protokół tradycyjny, [w:] Materiały do dziejów Opinogóry

na podstawie archiwaliów diecezjalnych 1820-1885, zebrał i do

druku przygotował M. M. Grzybowski, Płock 2014.

22VII1874. Ks. Miecznikowski do konsystorza pułtuskiego, [w:]

Materiały do dziejów Opinogóry na podstawie archiwaliów diecezjalnych

-1885, zebrał i do druku przygotował M. M. Grzybowski,

Płock 2014.

7 VIII 1874. Ks. Miecznikowski do konsystorza pułtuskiego, [w:]

Materiały do dziejów Opinogóry na podstawie archiwaliów diecezjalnych

-1885, zebrał i do druku przygotował M. M. Grzybowski,

Płock 2014.

27 VII /8 VIII 1874. Konsystorz pułtuski do ks. Miecznikowskiego,

[w:] Materiały do dziejów Opinogóry na podstawie archiwaliów diecezjalnych

-1885, zebrał i do druku przygotował M. M. Grzybowski,

Płock 2014.

v] 2/14 VIII 1874. Konsystorz pułtuski do ks. Miecznikowskiego, [w:]

Materiały do dziejów Opinogóry na podstawie archiwaliów diecezjalnych

-1885, zebrał i do druku przygotował M. M. Grzybowski,

Płock 2014.

24 XI/4 XII 1875. Ks. Olszewski do konsystorza pułtuskiego, [w:]

Materiały do dziejów Opinogóry na podstawie archiwaliów diecezjalnych

-1885, zebrał i do druku przygotował M. M. Grzybowski,

Płock 2014.

16 III 1822. Protokół w sprawie funduszu dla kościoła, [w:] Materiały

do dziejów Opinogóry na podstawie archiwaliów diecezjalnych

-1885, zebrał i do druku przygotował M. M. Grzybowski, Płock

10 X 1885. Ks. F. Goryszewski do Konsystorza pułtuskiego, [w:]

Materiały do dziejów Opinogóry na podstawie archiwaliów diecezjalnych

-1885, zebrał i do druku przygotował M. M. Grzybowski,

Płock 2014.

18X 1822. Erekcja filii w Opinogórze, [w:] Materiały do dziejów Opinogóry

na podstawie archiwaliów diecezjalnych 1820-1885, zebrał

i do druku przygotował M. M. Grzybowski, Płock 2014;

30 V 1842. Wizytacja dziekańska, [w:] Materiały do dziejów Opinogóry

na podstawie archiwaliów diecezjalnych 1820-1885, zebrał i do

druku przygotował M. M. Grzybowski, Płock 2014.

1824. Ks. J. Freszkowski do Komisji Obwodu przasnyskiego, [w:] Materiały

do dziejów Opinogóry na podstawie archiwaliów diecezjalnych

-1885, zebrał i do druku przygotował M. M. Grzybowski, Płock

22 VI 1824. Pozwolenie na poświęcenie cmentarza, [w:] Materiały

do dziejów Opinogóry na podstawie archiwaliów diecezjalnych

-1885, zebrał i do druku przygotował M. M. Grzybowski, Płock

2 XI 1822. Biskup A. Prażmowski do Komisji Rządowej, [w:] Materiały

do dziejów Opinogóry na podstawie archiwaliów diecezjalnych

-1885, zebrał i do druku przygotował M. M. Grzybowski, Płock

v] 27 X 1820. Wincenty Krasiński do biskupa Adama Prażmowskiego,

[w:] Materiały do dziejów Opinogóry na podstawie archiwaliów diecezjalnych

-1885, zebrał i do druku przygotował M. M. Grzybowski,

Płock 2014.

4 II 1823. Ksiądz Freszkowski do Konsystorza pułtuskiego, [w:] Materiały

do dziejów Opinogóry na podstawie archiwaliów diecezjalnych

-1885, zebrał i do druku przygotował M. M. Grzybowski, Płock

v] 15 II 1823. Konsystorz pułtuski do ks. Freszkowskiego, [w:] Materiały

do dziejów Opinogóry na podstawie archiwaliów diecezjalnych

-1885, zebrał i do druku przygotował M. M. Grzybowski, Płock

21 II 1823. Wojciech Krasnodębski do Komisji Rządowej, [w:] Materiały

do dziejów Opinogóry na podstawie archiwaliów diecezjalnych

-1885, zebrał i do druku przygotował M. M. Grzybowski, Płock

Opisanie stanu beneficjum lekowskiego podług artykułów od Jaśnie

Oświeconego Księcia Imć biskupa Płockiego wydanych na wizytę

generalną uczynione w roku 1775, [w:] Materiały do dziejów Ziemi

Płockiej. Z archiwaliów diecezjalnych płockich XVIII w., t. 4, zebrał

i do druku przygotował M. M. Grzybowski, Płock 1985.

27 II 1823. W. Krasiński do Biskupa A. Prażmowskiego, [w:] Materiały

do dziejów Opinogóry na podstawie archiwaliów diecezjalnych

-1885, zebrał i do druku przygotował M. M. Grzybowski, Płock

4 III 1823. Ch. Szczepanowski do Biskupa A. Prażmowskiego, [w:]

Materiały do dziejów Opinogóry na podstawie archiwaliów diecezjalnych

-1885, zebrał i do druku przygotował M. M. Grzybowski,

Płock 2014.

6 IV 1824. Protokół, [w:] Materiały do dziejów Opinogóry na podstawie

archiwaliów diecezjalnych 1820-1885, zebrał i do druku

przygotował M. M. Grzybowski, Płock 2014.

17 II 1823. Akt notarialny, [w:] Materiały do dziejów Opinogóry na

podstawie archiwaliów diecezjalnych 1820-1885, zebrał i do druku

przygotował M. M. Grzybowski, Płock 2014.

9 VI 1824. Erekcja kościoła filialnego w Opinogórze, [w:] Materiały

do dziejów Opinogóry na podstawie archiwaliów diecezjalnych

-1885, zebrał i do druku przygotował M. M. Grzybowski, Płock

v] 24 VII 1824. Fromberg do Sądu Pokoju, [w:] Materiały do dziejów

Opinogóry na podstawie archiwaliów diecezjalnych 1820-1885,

zebrał i do druku przygotował M. M. Grzybowski, Płock 2014.

„Przegląd Katolicki” 11 grudnia 1890, nr 50.

Górczyk W. J., Kościół farny w Ciechanowie oraz jego związki z Krasińskimi,

„Amor Patrie Nostra Lex” 2017, z. 4.

Górczyk W.J., Cmentarz parafialny w Opinogórze i kaplica grobowa hrabiów

Krasińskich, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2017,

(I).

Grzybowski M. M., Duchowieństwo diecezji płockiej, t. 2, Płock 2010.

Grzybowski M. M., Duchowieństwo diecezji płockiej, t. 3, Płock 2012.

Grzybowski M. M., Parafia św. Zygmunta w Opinogórze, Płock 2014.

Kieniewicz S., Krasiński Wincenty (1782-1858), [w:] Polski Słownik Biograficzny,

t. 15, Wrocław 1970.

Krasiński Z., Do D. Potockiej, Opinogóra, 18-21 sierpnia 1843 r., [w:]

Z. Krasiński, Listy do Delfiny Potockiej, oprac. i wstępem poprzedził

Z. Sudolski, t. 2, Warszawa 1975.

Materiały do dziejów Opinogóry na podstawie archiwaliów diecezjalnych

-1885, zebrał i do druku przygotował M. M. Grzybowski, Płock

Materiały do dziejów Ziemi Płockiej. Z archiwów diecezjalnych płockich

XIX w., zebrał i do druku przygotował M. M. Grzybowski, Płock

Opinogóra [w:] Encyklopedia Powszechna, t. 19, Warszawa 1868.

Pasieczny R., Opinogórskie świątynie, „Mazowsze” 1996, 2.

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, red. B. Chlebowski, W. Walewski,

t. 7, Warszawa 1886.

Stronczyński K., Opisy zabytków w starożytności w Guberni Płockiej przez

Delegacyę wysłaną z polecenia Rady Administracyjnej Królestwa

w roku 1851 zebrane, rysunkami w osobnym atlasie zawartemi

objaśnione 1853, rkps lb, Dział Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu

Warszawskiego, nr kat. Rps BUW 243.

Woźniak A., Kraj w obrazach. Zbiór fotografji najbardziej uwagi godnych

miast, okolic, zabytków starożytności i dzieł sztuki. Seria I: Królestwo

Polskie. Kraków 1899.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.