ANALIZA DOSTĘPNOŚCI SPOŁECZNO- -PRZESTRZENNEJ USŁUG OPIEKI ZDROWOTNEJ W GMINACH POWIATU PŁOCKIEGO / Analysis of socio-spatial accessibility of health care services in the communes of Płock poviat

Konrad Podawca

Abstrakt


DOI: 10.19251/rtnp/2018.10(8)

Abstract:

The article presents an assessment of the availability of health services in the communes of the Płock poviat. An analysis was made at the social and spatial level. In order to illustrate the problem, the spatial features have been confined to the number of healthcare facilities and advice provided. The considerations were based on 8 features obtained from Local Data Bank and normalized to comparable values. The analysis showed a large diversity of the Płock poviat in terms of socio-spatial accessibility of health services. By far the communes with the best healthcare services are Radzanowo and Brudzeń Duży, and the poorest situation is in Mała Wieś and Słubice.

Keywords: health, indicators of availability (AHS) and quality of health services (QHS), district of Plock, commune

Abstrakt:

W artykule przedstawiono ocenę dostępności usług zdrowia w gminach powiatu płockiego. Dokonano analizy na płaszczyźnie społecznej oraz przestrzennej. W celu zobrazowania problemu przestrzenne cechy odniesiono do liczby obiektów opieki zdrowotnej oraz udzielonych porad. Rozważania zostały oparte na 8 cechach uzyskanych z Banku Danych Lokalnych (BDL-u) i znormalizowanych do wartości porównywalnych. Analiza wykazała duże zróżnicowanie w gminach powiatu płockiego w aspekcie dostępności społeczno-przestrzennej usług zdrowia. Gminami o zdecydowanie najlepszej obsłudze usługami zdrowia są Radzanowo i Brudzeń Duży, a najsłabsza sytuacja występuje w Małej Wsi i Słubicach.

Słowa kluczowe: zdrowie, wskaźniki dostępności (AHS) i jakości usług zdrowia (QHS), powiat płocki, gmina


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia

Dokumenty źródłowe:

Dominiak J., Dostępność usług publicznych na terenie województwa wielkopolskiego,

Ekspertyza wykonana dla potrzeb aktualizacji Strategii

rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 – Wielkopolska

, Poznań, 2011.

Heffner K., Gibas P., Delimitacja przestrzenna obszarów wiejskich o słabym

dostępie do usług publicznych w województwie lubuskim, Ekspertyza

wykonana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Lubuskiego, Zielona Góra, 2013.

Parlament Europejski, http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/

data/market/rules/article_7197_pl.htm [dostęp: 12.10.2018].

Pozyskanie nowych wskaźników z zakresu ochrony zdrowia przydatnych do

oceny dostępności i jakości usług publicznych, Projekt współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Pomoc Techniczna 2014 – 2020, Warszawa 2015.

Strzelecki Z., Gałązka A., Jastrzębska E., Legutko-Kobus P., Raport problemowy:

Dostępność usług publicznych i ich efektywność ekonomiczna,

Projekt „Usługi publiczne w powiecie płockim – zmiany dla

teraźniejszości i przyszłości”, Warszawa, grudzień 2013.

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji

Płockiej, Warszawa 2015.

Akty prawne:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych, Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.

, tekst jednolity na podst. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U.2017.0.1875.

Opracowania i artykuły naukowe

Konstańczak S., Zdrowie jako wartość ogólnospołeczna, „Studia Ecologiae

et Bioethicae” 2012, 10 (3).

Runge J., Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy

metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Katowice, 2007.

Szarfenberg R., Polityka społeczna i usługi społeczne, [w:] Przeobrażenia

sfery usług w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce, red. M.

Grewiński, B. Więckowska, Warszawa 2011.

Wieczorkiewicz W., Planowanie przestrzenne osadnictwa wiejskiego,

Warszawa,1995.

Wiśniewska M., Osadnictwo wiejskie, Warszawa, 1999.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.