NAUCZYCIEL KREATOREM POSTAW (ANTY)DYSKRYMINACYJNYCH W ŚRODOWISKU SZKOLNYM / Teacher as creator of anti-discrimination attitudes in the school environment

Ewa Wiśniewska, Beata Cieśleńska

Abstrakt


DOI: 10.19251/rtnp/2018.10(9)

Abstract:

The article deals with the problem of anti-discrimination education in the Polish school in the context of the important role of the teacher in this process. The aim of the authors was to draw the attention of the teaching community to the fact that one of the most important tasks and challenges facing contemporary female and male teachers is to shape anti-discrimination attitudes in children and school youth. This task is difficult, yet feasible. The factor determining the effectiveness of these activities is, according to the authors, the anti-discrimination competences of educators, presented in this article.

Keywords: teacher, student, school, discrimination, anti-discrimination education, tolerance, teacher’s attitude, teacher’s competences

Abstrakt:

Artykuł podejmuje problematykę edukacji antydyskryminacyjnej w polskiej szkole w kontekście istotnej roli nauczyciela w tym procesie. Celem autorek było zwrócenie uwagi środowiska nauczycielskiego na fakt, że jednym z ważniejszych zadań i wyzwań, stojących przed współczesnymi nauczycielami i nauczycielkami jest kształtowanie postaw antydyskryminacyjnych u dzieci i młodzieży szkolnej. Jest to zadanie trudne, lecz wykonalne. Czynnikiem warunkującym efektywność tych działań są, zdaniem autorek, zaprezentowane w niniejszym tekście, kompetencje antydyskryminacyjne pedagogów.

Słowa kluczowe: nauczyciel, uczeń, szkoła, dyskryminacja, edukacja antydyskryminacyjna, tolerancja, postawa nauczyciela, kompetencje nauczyciela


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia

Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2000.

Brzezińska I., Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa 2000.

Chałas K., Wychowanie ku wartościom: elementy teorii i praktyki, Lublin-

-Kielce 2003.

Chętkowski D., Logo biedy, [w:] Czytanki o edukacji. Dyskryminacja, red.

D. Obidniak, Warszawa 2011.

Chmielewski A., Niewspółmierność, nieprzekładalność, konflikt. Relatywizm

we współczesnej filozofii analitycznej, Wrocław 1997.

Dąbrowska Z., Tolerancja jako wartość i konieczność rodzinna, „Małżeństwo

i Rodzina” 2003, nr 2.

Falkiewicz-Szult M., O ukrytych aspektach kształtowania płci kulturowej

(gender) w edukacji przedszkolnej, [w:] Edukacja przedszkolna

i wczesnoszkolna na początku XXI wieku. Wyzwania i konteksty,

red. M. Królica, A. Piwowarska, E. Skoczylas-Krotla, Częstochowa

Falkiewicz-Szult M., Przemoc symboliczna w przedszkolu, Kraków 2007.

Gawlicz K., Starnawski M., Jak edukacja może zmieniać świat? Demokracja,

dialog, działanie, Wrocław 2014.

Gawlicz K., Starnawski M., Obcy polskiego systemu edukacyjnego 20 lat

po zmianie systemowej, [w:] Pedagogika: zakorzenienie i transgresja,

red. M. Nowak-Dziemianowicz, P. Rudnicki, Wrocław 2011.

Hamer H., Demon nietolerancji: nie musisz stać się prześladowcą ani

ofiarą, Warszawa 1994.

Hanisz J., Tolerowanie „inności” kolegów przez uczniów w wieku wczesnoszkolnym,

[w:] Tolerancja. Studia i szkice, t. 2, red. A. Rosół,

M. S. Szczepański, Częstochowa 1995.

Kłoczowski J., Łukasiewicz S., Tożsamość, odmienność, tolerancja a kultura

pokoju, Lublin 1998.

Kołakowski L., Mini wykłady o maksi sprawach, Kraków 1997.

Kopciewicz L., Grzeczne dziewczynki, niegrzeczni chłopcy – wytwarzanie

różnic rodzajowych w dydaktyczno-wychowawczej pracy szkoły,

[w:] Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty. Interdyscyplinarne

ujęcie, t. 4, red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, Gdańsk

Kotarbiński T., Medytacje o życiu godziwym, Warszawa 1966.

Macrae C. N., Stangor Ch., Hewtone M., Stereotypy i uprzedzenia, Gdańsk

Nelson T. D., Psychologia uprzedzeń, Gdańsk 2003.

Okoń W., Podstawy wykształcenia, Warszawa 1982.

Pilch T., Tolerancja – wartość społeczna i cnota indywidualna, [w:] Tożsamość,

odmienność, tolerancja a kultura pokoju, red. J. Kłoczowski,

S. Łukasiewicz, Lublin 1998.

Popper K. R., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. Wysoka fala

następstw: Hegel, Marks i następstwa, t. 2, przeł. H. Krahelska,

oprac. A. Chmielewski, Warszawa 1993.

Ratajczak Z., O tolerancji, [w:] Edukacja aksjologiczna, t. 3. red. Olbrych

K., Katowice 1995.

Sękowski A., Edukacja możliwości kształtowania postaw tolerancji wobec

odmienności, [w:] Tożsamość, odmienność, tolerancja a kultura

pokoju, red. J. Kłoczowski, S. Łukasiewicz, Lublin 1998.

Słownik psychologiczny, red. W. Szewczuk, Warszawa 1979.

Sztumska B., Wychowawcze aspekty tolerancji, [w:] Humanistyczne podstawy

tolerancji, red. S. Folaron, Częstochowa 1992.

Tolerancja, red. B. Karolczak-Biernacka, Warszawa 1992.

Walzer M., O tolerancji, przeł. T. Baszniak, Warszawa 1999.

Winiarska A., Klaus W., Dyskryminacja i nierówne traktowanie jako

zjawisko społeczno-kulturowe, [w:] Zasada równości i zasada niedyskryminacji,

red. B. Kłos, J. Szymańczak, „Studia BAS Kancelarii

Sejmu” 2011, nr 2 (26).

Zimbardo P.G., Gerrig R.J., Psychologia i życie, Warszawa 2012.

Źródła internetowe

Cieślikowska D., Sarata N., Dyskryminacja wielokrotna – historia, teorie,

przegląd badań, Warszawa 2012, http://tea.org.pl/userfiles/file/Wielokrotna.

pdf.

Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu

edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej

w Polsce. Raport z badań, red. K. Gawlicz, P. Rudnicki, M. Starnawski,

Warszawa 2015, http://www.tea.org.pl/userfiles/raporty/

raport_tea_dyskryminacja_w_szkole.pdf.

Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek. O deficytach sytemu

edukacji formalnej w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji

i przemocy motywowanej uprzedzeniami. Raport z badań, red. M.

Chustecka, E. Kielak, M. Remuszko, Warszawa 2016, http://tea.org.

pl/userfiles/raporty/tea_raport_www_final.pdf.

Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe, red. M.

Rawłuszko, Warszawa 2011, http://bit.ly/1r7ZF9m.

Rafał-Łuniewska J., Indywidualizacja nauczania a edukacja wczesnoszkolna,

Warszawa, https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-

attachments/includes/download.php?id=6168.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.