O PRZYGOTOWANIU PRACOWNIKA SOCJALNEGO DO PRACY Z RODZINĄ / About preparation of social worker to working with family

Agnieszka Głowala

Abstrakt


DOI: 10.19251/rtnp/2018.10(20)

Abstract:

Regardless of cultural, historical and socioeconomic contexts, the family is still the basic constituent of social culture and the functions it performs are still indispensible. The incentive for developing family’s assistantship stems from the necessity to react to social problems – the idea of providing support to the family facing a crisis, especially to the children, as well as the willingness to implement the forms that would mobilize the family to become autonomous. Contemporarily, assisting a family has become a structural-organizational solution, which is carried out in terms of the so-called ”resource-based job”. What appears helpful for assistants when working with family on many problems, may be the very understanding of the phenomenon of the client’s learned helplessness and also their construction of independent ethics. Non-standard nature of family assistants’ tasks needs continual development as well as looking for new solutions, while bearing in mind both the client’s and their own possibilities.

Keywords: social worker, family assistant, family, support

Abstrakt:

Niezależnie od kontekstu kulturowego, historycznego i społeczno-ekonomicznego rodzina jest nadal podstawowym elementem społecznej struktury, a pełnione przez nią funkcje są nie do zastąpienia. Bodźcem rozwoju asystentury rodziny jest konieczność reagowania na problemy społeczne, idea realizowania faktycznej pomocy rodzinie w kryzysie, zwłaszcza dzieciom, chęć prowadzenia formy aktywizującej rodzinę, w celu doprowadzenia do jej usamodzielnienia. Asystowanie rodzinie stało się współcześnie rozwiązaniem strukturalno – organizacyjnym, realizowanym w perspektywie tzw. pracy na zasobach. Pomocne asystentowi w pracy z rodziną, z wieloma problemami, może być rozumienie zjawiska wyuczonej bezradności u klienta, a także dopracowanie się etyki niezależnej. Niestandardowość zadań asystenta rodziny wymaga ciągłego doskonalenia się i poszukiwania nowych rozwiązań z uwzględnieniem możliwości klienta i własnych.

Słowa kluczowe: pracownik socjalny, asystent rodziny, rodzina, wsparcie


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia

Ambroziak A., Dewiacje wychowawcze w środowisku wiejskim, Poznań

Becelewska D., Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej, Katowice 2005.

Brągiel J., Zrozumieć dziecko skrzywdzone, Opole 1996.

Butrym Z., Istota pracy socjalnej, „Zeszyty Pracy Socjalnej” 1998, z. 3.

Czabański K., Rodziny specjalnej troski, Warszawa 1981.

Dunajska A., Dunajska D., Klein B., Asystentura w pomocy społecznej.

Poradnik dla pracowników socjalnych, Warszawa 2011.

Grudziewska E., Lewicka-Zelent A., Kompetencje mediacyjne w profesji

pracownika socjalnego, Warszawa 2015.

Jarosz M., Dezintegracja w rodzinie i społeczeństwie, Warszawa 1987.

Juras R., Rodziny znacznego ryzyka społecznego, „Problemy Rodziny”

, nr 4.

Kantowicz E., Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001.

Kawula S., Pedagogiczna typologizacja rodzin a formy pomocy społecznej,

[w:] Problem kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników

socjalnych, red. J. Bragiel, I. Murecka, Opole 1998.

Koncepcje opieki i zawody opiekuńcze. Pracownicy socjalni i pielęgniarki,

red. Kawczyńska-Butrym Z. Olsztyn 2001.

Krasiejko I., Metodyka działania asystenta rodziny. Różne modele pracy

socjalnej i terapeutycznej z rodziną, Katowice 2012.

Krasiejko I., Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp

do teorii i praktyki nowej profesji społecznej, Toruń 2013.

Lesiak E., Dobrzyńska-Mesterhazy A., Rodzina w kryzysie: diagnoza

i interwencja kryzysowa, [w:] Wybrane zagadnienia interwencji

kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych, red. W. Badura-

-Madej, Katowice 1999.

Malinowski A., Role, funkcje i zadania asystenta rodzinnego, [w:] Asystent

rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin.

Od opieki do wsparcia, red. A. Żukiewicz, Kraków 2011.

Pedagogika społeczna i praca socjalna. Przegląd stanowisk i komentarze,

red. E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, Katowice 1998.

Pracownik socjalny Wybrane problemy zawodu w okresie transformacji

społecznej, red. Brągiel J. i Kurcz A., Opole 2002.

Skidmore ReX A., Thackeray Milton G., Wprowadzenie do pracy socjalnej,

Katowice 1998.

Smrokowska-Reichmann A., Ci trudniejsi klienci. Jak pomagać rodzinie

wieloproblemowej? „Wspólne Tematy” 2005, cz.1, nr 4; cz.2, nr 5.

Trawkowska D., Portret współczesnego pracownika socjalnego, Katowice

Tyszka Z, Socjologia rodziny, Warszawa 1979.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej Dz.U.Nr 149, poz.887 art.15 ust.1 pkt.1-19.

Wódz K., Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Katowice 1998.

Seligman M., Optymizmu można się nauczyć, Poznań 1993.

Witkowski L., Edukacja i humanistyka. Nowe konteksty humanistyczne dla

nowoczesnych nauczycieli, Warszawa 2000.

Wódz K., Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Warszawa 1996.

Żukiewicz A., Asystent rodzinny: profesja i pomoc. Odniesienia do etycznych

aspektów ingerencji w życie rodzinne, [w:] Asystent rodzinny.

Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin. Od opieki

do wsparcia, red. A. Żukiewicz, Kraków 2011.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.